Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AZ
MinAZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1947-10-13
Geschiedenis

Na de oorlog verdween het Ministerie van Algemene Zaken en kwam terug in 1947. In deze tussenperiode werden de taken waargenomen door het Ministerie voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk en het Kabinet van de Minister-President.[1]

 

Functies en activiteiten

Bij de instelling in 1947: de zorg voor de zaken betreffende het algemeen regeringsbeleid van het Koninkrijk, voor zover deze zorg niet belegd was bij een andere departement van algemeen bestuur.

In 1971 is het beheer van hoofdstuk I van de Rijksbegroting, Koninklijk Huis, overgegaan van het Ministerie van Financiën naar Algemene Zaken.

Als belangrijke taak van het ministerie wordt over het algemeen de coördinatie van het regeringsbeleid genoemd. De minister van Algemene Zaken (de Minister-President) wordt hierin bijgestaan door het Kabinet van de Minister-President en het Secretariaat Ministerraad.

Het ministerie heeft echter meer taken. Voorlichting en communicatie spelen daarbij een prominente rol. Het Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) geeft o.a. voorlichting over het regeringsbeleid en doet de woordvoering voor de Minister-President en het Koninklijk Huis. De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) helpt ministeries en daaraan verbonden instellingen beter te communiceren met burgers. Daarbij wordt deskundigheid op verschillende terreinen van het communicatievlak gecombineerd en wordt zo nodig een geschikte marktpartij gezocht.

Binnen het departement is ook het bureau van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, ondergebracht.

Het departement heeft op het gebied van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een coördinerende rol waarbij het met name gaat om de afstemming van het beleid tussen de diensten.

AZ is tevens verantwoordelijk voor het verlenen van ambtelijke en facilitaire ondersteuning bij kabinetsformaties aan (in)formateurs.

Tot slot de directie Bedrijfsvoering en Control die binnen Algemene Zaken verantwoordelijk zijn voor alle aspecten van de bedrijfsvoering (personeel, financiën, facilitair, ICT en inkoop) en juridisch terrein.

Mandaten/Gezagsbronnen

KB 11-10-1947, Stb. 1947-H346

KB 04-08-1971, Stb. 1971-526

Structuur

Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) wordt op 3 juli 1937 bij koninklijk besluit ingesteld. Tot die tijd deed een vakminister het minister-presidentschap 'erbij'.

Het ministerie werd bij besluit van 23 februari 1945 opgeheven, maar bij besluit van 11 oktober 1947 (Stb. H 340) opnieuw ingesteld. Tussen 21 mei 1942 en 3 juli 1946 was er een ministerie voor Algemene Oorlogsvoering.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Kabinet van de Minister-President 1945 tot 1947-10-13
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot 1947-10-13
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Nationale Telecommunicatie Raad 1953-07-03 tot 2005-01-18 Instellend ministerie
Commissie voor de Contrôle van Radio-uitzendingen in Oorlogstijd 1954-05-13 Verantwoordelijk voor de instelling
Nationale Telefoon- en Telegraafcommissie 1957-04-12 Instellend ministerie
Innovatieplatform (2004-2007) 2004-01-01 tot 2007-05-09 Het innovatieplatform is ingesteld op voordracht van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken
Innovatieplatform (2007-2010) 2007-04-25 tot 2010-05-01 Ingesteld op voordracht van de minister van Economische Zaken in overeenstemming met de Minister-President, minister van Algemene Zaken
Commissie van onderzoek besluitvorming Irak 2009-02-25 tot 2010-03-01 Insteller en opdrachtgever
Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix 2004-02-18 tot 2006-03-01 Ingesteld op voordracht van de minister-president, minister van algemene zaken
Ministerraad De minister-president is voorzitter van de Ministerraad
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1972-11-17
Evaluatiecommisse Wet Openbaarheid 1980 tot 1983 Instellende minister
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (AZ) 1947
Voorlichtingsraad (AZ) 1947-10-17
Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (AZ) 1957
Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (AZ) 1983 tot 2002
Centrale Veiligheidsdienst (AZ) 1946-04-09 tot 1949-08-08
Vice-minister-president, minister zonder portefeuille (AZ) 1950 tot 1951
Nationale Telecommunicatieraad (AZ) 1969 tot 1975
Commissie voor Atoomenergie (AZ) 1957 tot 1962
Commissie algemene verdedigingsvoorbereiding (AZ) 1957 tot 1969
Adviescommissie voor de doelmatige organisatie in de rijksdienst (AZ) 1957 tot 1966
Centrale ideeënbuscommissie (AZ) 1957 tot 1966
Ideeënbuscommissie voor het Departement van Algemene Zaken (AZ) 1963 tot 1975
Staf voor civiele verdediging (AZ) 1963 tot 1969
Commissie heroriëntatie overheidsvoorlichting (AZ) 1969 tot 1970
Afdeling financiële, administratieve en personeelszaken 1958 tot 1962
Bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (AZ) 1960 tot 1963
Kabinet van de Minister-President (AZ) 1947-10-13
Rijksvoorlichtingsdienst (AZ) 1956
Directie Concerncontrol (AZ) 2011
Directie Bedrijfsvoering (AZ) 2011
Centrale Afdeling Personeel en Organisatie (AZ) 1981 tot 2011
Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken (AZ) 1983 tot 2011
Centrale Afdeling Facilitaire Zaken (AZ) 2000 tot 2011
Centrale Afdeling Facilitaire en Informatie-Aangelegenheden (AZ) 1988 tot 2000
Centrale Hoofdafdeling Financieel-Economische en Administratieve Zaken (AZ) 1977 tot 1983
Centrale Afdeling Algemeen Beheer (AZ) 1983 tot 1988
Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement (AZ) 2004 tot 2011
Inlichtingendienst Buitenland (AZ) 1971 tot 1994
Dienst Publiek en Communicatie (AZ) 2011
Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (AZ) 1972
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/39951f4b-4857-4ac2-8dd1-9fe0be3b4652
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1946, 1947

KB 11-10-1947, Stb. 1947-H346

KB 04-08-1971, Stb. 1971-526