Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1985-07-15
Geschiedenis

Op 22 mei 1985 hebben de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken het beleidsplan "Samenleving en criminaliteit" aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit beleidsplan is een groot aantal voornemens en maatregelen opgenomen op het terrein van de bestuurlijke preventie van criminaliteit.

Voor de uitvoering van die voornemens en maatregelen werden organisatorische voorzieningen nodig geacht. Onderdeel daarvan was de instelling van deze stuurgroep.

Functies en activiteiten

De stuurgroep had tot taak het beleid inzake de bestuurlijke preventie van criminaliteit op hoofdlijnen verder te ontwikkelen, de uitvoering daarvan te bevorderen en de werkzaamheden die door de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken met betrekking tot preventie van criminaliteit werden uitgevoerd te coördineren en te toetsen.

De stuurgroep was tevens belast met het contact en overleg dat ter uitvoering van het beleid gevoerd werd met andere departementen, lagere overheden en andere (overheids-)organen.

Mandaten/Gezagsbronnen

Besluit tot instelling van de Stuurgroep bestuurlijke preventie van criminaliteit van 12 juli 1985, Stcrt. 1985-139

Structuur

Onder de Stuurgroep waren kerngroepen verantwoordelijk contact en overleg met andere (overheids-)organen. Er waren drie kerngroepen: voor het contact met openbare lichamen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; voor het contact met het Openbaar Ministerie en voor het contact met politiële organen van advies en bijstand.

Tegelijkertijd met de Stuurgroep is een tweetal werkgroepen ingesteld. De werkgroep Rijksoverheid had als opdracht de Stuurgroep te ondersteunen bij haar taken die betrekking hadden op werkzaamheden van andere departementen. De werkgroep Projecten was belast met de analyse en beoordeling van projecten op het terrein van de bestuurlijke preventie van criminaliteit, die door organen van binnen of buiten de overheid waren voorgedragen voor een bijdrage van financiële of andere aard.

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Politie en Vreemdelingenzaken (Justitie) 1985-07-15 Verantwoordelijk voor de instelling
Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid (BZK) 1985-07-15 Verantwoordelijk voor de instelling
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1985-07-15
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1985-07-15
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6344e821-65aa-486a-b661-8b253f7e832b
Bronnen

Besluit tot instelling van de Stuurgroep bestuurlijke preventie van criminaliteit van 12 juli 1985, Stcrt. 1985-139