Overzicht relaties

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestanden
Bestaansperiode
Begindatum
2005-09-01
Functies en activiteiten

De Commissie heeft tot taak te beoordelen of gedragsinterventies kunnen leiden tot vermindering of het voorkomen van recidive van de deelnemers, te adviseren aan de Minister van Justitie over de effectiviteit van gedragsinterventies en te communiceren over haar activiteiten.

Mandaten/Gezagsbronnen

Instellingsbesluit Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, Stcrt. 2005-205

Structuur

De Commissie heeft een voorzitter en ten hoogste elf overige leden. De voorzitter en de overige leden worden door de commissie gehoord,
door de Minister benoemd. De benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste drie jaren. Herbenoeming kan eenmaal en voor ten
hoogste drie jaren aansluitend plaatsvinden.

De leden van de Commissie worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor een goede vervulling van de taken van de commissie. Van de Commissie maken in ieder geval deel uit deskundigen op het gebied van gedragswetenschappen en deskundigen op het gebied van de uitvoeringspraktijk.

De Commissie heeft een secretaris. De secretaris is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie. Aan de secretaris kunnen andere medewerkers worden toegevoegd. De secretaris en de andere medewerkers zijn geen lid van de Commissie.
De Minister benoemt, bevordert, schorst en ontslaat, na overleg met de voorzitter van de Commissie, de secretaris, en, na overleg met de secretaris, de andere medewerkers. De Minister draagt, na overleg met de Commissie, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de Commissie. De commissie zal worden ondersteund door een Bureau Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Het hoofd van het Bureau treedt op als secretaris van de Erkenningscommissie en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de indiening en behandeling van de aanvragen voor erkenning en de rapportages die daaruit voortvloeien.

De commissies kan zich laten bijstaan door personen van wie de deskundige inbreng van belang kan zijn in verband met de zorgvuldige voorbereiding en totstandkoming van de beoordeling van gedragsinterventies.

De commissie stelt een reglement vast dat door de Minister dient te worden goedgekeurd.

De commissie is onafhankelijk. De leden worden op grond van hun wetenschappelijke kennis en/of kennis van de uitvoeringspraktijk op persoonlijke titel benoemd. De positief beoordeelde gedragsinterventies worden gepubliceerd in de jaarverslagen van de Erkenningscommissie. Daarnaast publiceert de commissie tussentijdse rapportages op een website.
De commissie zal voorts de Minister kunnen adviseren over de uitvoerings- en toepassingsaspecten van de criteria.

Algemene context

Justitie levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door onder andere vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit te voeren. Een van de doelen daarbij is om te voorkomen dat een dader na terugkeer in de samenleving terugvalt in crimineel gedrag. Bij minderjarigen geldt bovendien de eis dat de vrijheidsstraf en de vrijheidsbenemende maatregel dienen bij te dragen aan de opvoeding van de jeugdige.
De recidive van gedetineerden is hoog. Gedragsinterventies moeten die recidive verminderen. Een (justitiële) gedragsinterventie is gericht op het beïnvloeden van iemands gedrag om ondermeer recidive te voorkomen. Gedragsinterventies kunnen worden aangeboden als voorwaarde of als onderdeel van de strafrechtelijke sanctie of maatregel. De interventies kunnen zowel binnen een instelling (intramuraal) of buiten een instelling (extramuraal) worden uitgevoerd.

Om de kwaliteit van intramurale en extramurale gedragsinterventies te kunnen vaststellen, wordt de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie ingesteld. Deze commissie heeft de opdracht te beoordelen of gedragsinterventies (kunnen) leiden tot vermindering of het voorkomen van recidive vanzowel meerderjarigen als minderjarigen.

Om te kunnen beoordelen of gedragsinterventies veelbelovend zijn, heeft het ministerie van Justitie kwaliteitscriteria opgesteld. De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie maakt gebruik van deze criteria bij het beoordelen van voorgelegde gedragsinterventies. De beoordelingen van de commissie zullen leiden tot een lijst van gedragsinterventies, waarvan verwacht mag worden dat de toepassing daarvan de recidive vermindert. De inhoudelijke en wetenschappelijke onderbouwing van die oordelen zal er toe bijdragen dat organisaties die zijn belast met de uitvoering van gedragsinterventies hun werk kunnen verbeteren. Bij de samenstelling van de commissie is rekening
gehouden met de hiervoor noodzakelijke deskundigheid.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fed17ebe-ab90-4078-a63a-9141744dfae4
Bronnen

Instellingsbesluit Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, Stcrt. 2005-205 (