Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
UWV
Andere namen
UWV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Uitvoeren van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO), de wettelijke ziekengeldverzekering (ZW), de wettelijke werkloosheidsverzekering (WW), de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Toeslagenwet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten; - bevorderen dat personen die een uitkering ontvangen op grond van deze wetten worden ingeschakeld in het arbeidsproces; - beheren en administreren van de in artikel 1 van de Wet SUWI bedoelde fondsen; - zorgdragen voor gevraagde en ongevraagde verstrekking van deugdelijke informatie aan werkgevers, werknemers, uitkeringsgerechtigden, verzekerden, werkzoekenden, regionale platforms en andere belanghebbenden in verband met de uitvoering van de bovengenoemde verzekeringen en wetten en in verband met de inschakeling van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces; - op verzoek van een werkgever of een werknemer een onderzoek instellen naar en een oordeel geven over het bestaan van ongeschiktheid tot werken, indien de werknemer een geschil heeft met zijn werkgever over recht op loon of bezoldiging als bedoeld in artikel XV, van de Wet terugdringing ziekteverzuim of een onderzoek instellen naar en een oordeel geven over de nakoming van de werknemer van de verplichtingen, bedoeld in artikel 660a van het Burgerlijk Wetboek dan wel overeenkomstige bepalingen; - op verzoek van een werkgever of een werknemer dan wel een eigenrisicodrager als bedoeld in artikel 1 van de Ziektewet of een persoon als bedoeld in artikel 63 van die wet een onderzoek instellen naar en een oordeel geven over de aanwezigheid van passende arbeid, die de zieke werknemer voor de werkgever, respectievelijk de persoon die recht heeft op ziekengeld voor de eigenrisicodrager, in staat is te verrichten; - op verzoek van een werkgever of een werknemer dan wel een eigenrisicodrager als bedoeld in artikel 1 van de Ziektewet of een persoon als bedoeld in artikel 63 van die wet een onderzoek instellen naar en een oordeel geven over de vraag of de werkgever ten aanzien van zijn zieke werknemer, respectievelijk die eigenrisicodrager ten aanzien van de persoon aan wie hij ziekengeld moet betalen, voldoende en geschikte re-integratie-inspanningen heeft verricht; - het uitvoeren van taken die bij of krachtens enige andere wet dan de hierboven bedoelde wetten, aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen zijn opgedragen en het uitvoeren van bij ministeriƫle regeling aangewezen algemene maatregelen van bestuur en ministeriƫle regelingen; - het in opdracht van Onze Minister of uit eigen beweging verrichten van onderzoek met betrekking tot de wettelijke taken van dit instituut; - het aan Onze Minister op zijn verzoek verstrekken van de inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en wettelijke voorschriften; - op verzoek van een werkgever of een werknemer informatie verstrekken over de sociale verzekeringsaspecten van arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
directie Stelsel en Volksverzekeringen (SZW) 2015
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Centrale Organisatie Werk en Inkomen (SZW) 2002
Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (SZW) 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ec0bd2e6-e18f-456f-ab23-20001d384950