Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1932
Einddatum
1940
Geschiedenis

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw droeg in 1932 de zorg voor de landbouw, visserij en statistiek over aan het ministerie van Economische Zaken en Arbeid. De naam van het ministerie werd toen terug gewijzigd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken kreeg voor een korte periode de werkloosheid­sverzekering, de arbeidsbe­middeling en de volksgezondheid toegewezen. In 1933 werden deze taken toebedeeld aan het nieuw opgerichte Ministerie van Sociale Zaken. Dit gold ook voor de ‘Werkverschaffing en Steunverlening' die in 1931 was opgericht als onderafdeling van Armwezen en overging naar het nieuwe ministerie.[1]

Anderzijds kreeg Binnenlandse Zaken in 1933 ook enkele nieuwe taken, namelijk het toezicht op de Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) en de coördinatie van het beleid ten aanzien van het overheidspersoneel. De eerstgenoemde taak werd opgedragen aan de afdeling Algemeen Secretari­aat en Comptabiliteit. Voor beleid omtrent overheidspersoneel werden twee nieuwe afdelingen opgericht: ‘Ambtenarenzaken’ en ‘Pensioe­nen en Wachtgelden’. In 1937 kwam daar de afdeling Volkshuisvesting bij. Deze taak werd overgeno­men van Sociale Zaken (afgesplitst van Volksgezondheid) op grond van het argument dat er op dit gebied al veelvuldige contacten waren tussen Binnenlandse Zaken en de gemeenten.[2]

Functies en activiteiten

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had taken omtrent het binnenlands bestuur, de armenzorg, de volkshuisvesting (vanaf 1901, met twee onderbrekingen), het overheids­personeelsbeleid (vanaf 1933), arbeidszaken (1932-1933), telegrafie/PTT (1933-1940) en volksgezondheid (1932-1933).[3]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw 1932
Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid 1932 De afdelingen ‘werkloosheidsverzekering en de arbeidsbemiddeling’ en ‘volksgezondheid’ verhuisden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1933 De afdelingen ‘werkloosheidsverzekering en de arbeidsbemiddeling’ en ‘volksgezondheid’ zijn afgesplitst naar het Ministerie van Sociale Zaken.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1949
Ministerie van Binnenlandse Zaken te Londen 1940-05-13
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit (BiZa, BiZL, BiZa) 1932 tot 1940
Afdeling Binnenlands Bestuur (BiZa, BiZL, BiZa) 1932 tot 1940
Afdeling Armwezen (BiZa, BiZL, BiZa) 1932 tot 1940
Afdeling Ambtenarenzaken (BiZa) 1934 tot 1940
Afdeling Pensioenen en Wachtgelden (BiZa) 1934 tot 1940
Afdeling Volkshuisvesting (BiZa) 1937 tot 1940
Afdeling Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (BiZa) 1932 tot 1933
Afdeling Volksgezondheid (BiZa) 1932 tot 1933
Hoofdbestuur van de Posterijen en Telegrafie 1932 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b9da3588-92df-429a-bcf9-7593ef5b364c
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 164.

[2] Ibidem, 164.

[3] Ibidem, 168.