Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Defensie
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1959-05-19
Functies en activiteiten

Het ministerie van Defensie draagt de zorg voor het goed functioneren van het verdedigingsapparaat van ons land. Naast de mogelijke dreiging van buitenaf is dit apparaat ook beschikbaar voor operatie in NAVO of VN-verband in het buitenland. Op het departement wordt het beleid ten aanzien van het personeel en materieel van de krijgsmacht ontwikkeld, gecoördineerd en uitgevoerd.

De krijgsmacht wordt dagelijks ingezet voor de nationale veiligheid. Dit gebeurt zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten. Door wereldwijd veiligheid te creëren, valt de voedingsbodem weg voor grensoverschrijdende criminaliteit, drugshandel en migratiestromen.In eigen land en binnen de landen van het koninkrijk zijn verschillende eenheden op grote en kleine schaal aan het werk. Dag en nacht staan zij paraat voor vrede en veiligheid.

De nationale taken bestaan uit:

inlichtingen vergaren

bewaken en beveiligen

leveren van zoekexpertise

kustwacht

inzet speciale eenheden

explosieven opruimen

beschikbaarheid calamiteitenhospitaal

verdedigen Nederlands luchtruim

Overige vormen van bijstand en steun

 

Structuur

De oorsprong van het departement ligt in 1813 toen de ministeries van Oorlog en van Marine werden ingesteld. Deze werden in 1928 samengevoegd tot een ministerie van Defensie. Per 27 juli 1941, gedurende WOII, werd dit ministerie weer gesplitst in een ministerie van Oorlog en een ministerie van Marine. In  mei 1959 ontstond door samenvoeging van de ministeries van Oorlog en van Marine wederom het ministerie van Defensie.

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene leiding (Defensie) 1988
Commissie van Toezicht Uitzettingen Koninklijke Marechaussee (Defensie) 2005 tot 2007
Verkeer en Waterstaat/Defensie Overlegcommissie Maritieme SAR-zaken (Overlegcommissie Maritieme SAR-Zaken) (VenW, Defensie) 1975 tot 1989
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (Defensie) 1975
Inspectie Militaire Gezondheidszorg (Defensie) 1989
Ideeëncommissie van Defensie (Defensie) 1975
Commissie Deskundigen Immunisatie Militairen (Defensie) 1975
Sectorcommissie Defensie (Defensie) 1993
Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik (Defensie) 1978
Commissie Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen (Defensie) 1975
Raad van Advies inzake Luchtvaartongevallen bij Defensie (Defensie) 1987 tot 2005
Commissie Geneeskundigen Immunisatie Militairen (Defensie) 1953
Commissie van Advies inzake Gewetensbezwaren Militaire Dienst (Defensie) 1975
Nationale Verbindingsbeveiligingsraad (Defensie) 1976 tot 1998
Commissie Algemene Verdedigingsvoorbereiding (Defensie) 1987 tot 1996
Voorlopige Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht (Defensie) 1980 tot 1996
Centrale Commissie Georganiseerd Overleg Militairen (Defensie) 1975 tot 1993
Interdepartementale Adviesraad voor Defensie Aangelegenheden (Defensie) 1975 tot 1985
Nationale Raad Welzijn Militairen (Defensie) 1975 tot 1980
Comité Commandant der Strijdkrachten en Bevelhebbers (Defensie) 1975
Koninklijke Landmacht (Defensie) 1976 tot 2005
Koninklijke Luchtmacht (Defensie) 1976 tot 2005
Koninklijke Marine (Defensie) 1976 tot 2005
Het Wapen der Koninklijke Marechaussee (Defensie) 1975 tot 2005
Marine Inlichtingendienst (Defensie) 1959 tot 1988
Landmacht Inlichtingendienst (Defensie) 1959 tot 1988
Luchtmacht Inlichtingendienst (Defensie) 1959 tot 1988
Secretaris-generaal (Defensie) 1959
Comité Verenigde Chefs van Staven (Defensie) 1966 tot 1976
Raad voor het Loodswezen en de Hydrografie (Defensie) 1976 tot 1987
Inspecteur-Generaal (Defensie) 1961 tot 1965
Bureau Voorlichting (Defensie) 1971 tot 1976
Coördinator Ruimtelijke Ordening voor de Krijgsmacht (Defensie) 1976
Hoofdafdeling Comptabiliteit (Defensie) 1966 tot 1976
Centrale Afdeling Interne controle KL/KLu (Defensie) 1976
Accountantsdienst (Defensie) 1966 tot 1976
Directie Juridische Zaken (Defensie) 1966 tot 1976
Afdeling efficiency en administratieve organisatie (Defensie) 1966 tot 1976
Defensie Computercentrum (Defensie) 1971 tot 1976
Afdeling Secretarie, Indices en Archieven (Defensie) 1971 tot 1975
Afdeling Mechanische Verwerking van Administratieve Gegevens (Defensie) 1966 tot 1970
Burgerpersoneelsraad (Defensie) 1971 tot 1976
Personeelsraad (Defensie) 1963 tot 1976
Financiële Raad (Defensie) 1963 tot 1988
Militair Geneeskundige Raad (Defensie) 1967 tot 1976
Admiraliteitsraad (Defensie) 1966 tot 1976
Legerraad (Defensie) 1945 tot 1988
Luchtmachtraad (Defensie) 1959-05-19
Bureau Secretaris-Generaal (Defensie) 1961 tot 1965
Directie Militair Personeel (Defensie) 1965 tot 1988
Bureau Algemene Beleidszaken (Defensie) 1969 tot 1976
Bureau Onderscheidingen (Defensie) 1964 tot 1976
Directie Burgerpersoneel (Defensie) 1965 tot 1976
Bureau voor Ontwapeningsaangelegenheden (Defensie) 1966 tot 1976
Bureau Algemene en Internationale Financiële Aangelegenheden (Defensie) 1966 tot 1976
Afdeling Pensioenen en Wachtgelden (Defensie) 1971 tot 1976
Afdeling Sociale Zaken (Defensie) 1971 tot 1976
Afdeling Woningverwerving (Defensie) 1971 tot 1976
Centrale Afdeling Post- en Archiefzaken (Defensie) 1975 tot 1976
Directie Dienstplichtzaken (Defensie) 1966 tot 1976
Directie Militaire Personeelszaken (Defensie) 1975 tot 1988
Directoraat-Generaal Gebouwen, Werken en Terreinen (Defensie) 1966 tot 1976
Afdeling Huishoudelijke Dienst (Defensie) 1966 tot 1976
Dienst van het Loodswezen (Defensie) 1976 tot 1980
Materieelraad (Marine) 1966 tot 1976
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek ten behoeve van de Rijksverdediging 1959 tot 1985
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1959-05-19
Ministerie van Marine 1959-05-19
Ministerie van Oorlog 1959-05-18
Ministerie van Marine 1959
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Nationale Telecommunicatie Raad 1953-07-03 tot 2005-01-18
Nationale Telefoon- en Telegraafcommissie 1957-04-12
Commissie van onderzoek besluitvorming Irak 2009-02-25 tot 2010-03-01 Mede-insteller en opdrachtgever
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 2020 Defensie biedt advies en ondersteuning bij de opzet, structuur en operatie.
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9513018a-6a27-4c0c-9e02-216cd0c7e1ed
Bronnen

Website LCPS https://lcps.nu/ (laatst geraadpleegd 05-02-221)