Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Arbiter Aarbevingsschade
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2016-05-01
Einddatum
2017-04-15
Functies en activiteiten

De Raad had tot taak: het geven van adviezen naar aanleiding van geschillen over bij het Centrum Veilig Wonen gemelde aardbevingsschade aan gebouwen in de provincie Groningen als gevolg van gaswinning en aardbevingsschade bij complexe gevallen, inclusief het geven van een oordeel over de vraag of de schade door aardbevingen is ontstaan.

Mandaten/Gezagsbronnen

Instellingsbesluit Arbiters Aardbevingsschade https://wetten.overheid.nl/BWBR0037898/2016-06-01

Structuur

De Raad bestond uit een Arbiter Aardbevingsschade, tevens voorzitter, en ten minste één andere Arbiter Aardbevingsschade. Een Arbiter Aardbevingsschade was een rechter of een voormalig rechter. Een Arbiter Aardbevingsschade werd benoemd op grond van zijn deskundigheid op het gebied van het burgerlijk recht en diende onafhankelijk en onpartijdig te zijn. De Arbiters Aardbevingsschade werden op voordracht van de Raad voor de Rechtspraak door de minister benoemd voor een termijn van maximaal twee jaar en waren herbenoembaar. De Arbiters Aardbevingsschade konden door de minister worden geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de functie of wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen reden.

De Raad kon zich laten bijstaan door een of meer gastdeskundigen.

De Raad werkte volgens de wijze zoals vastgelegd in het Reglement Arbiters Aardbevingsschade. Wijziging van het reglement Arbiters Aardbevingsschade geschiedde na overleg met de Raad.

De minister voorzag in het secretariaat van de Raad.

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Raad geschiedde op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden dienden na beëindiging van de werkzaamheden van de Raad te worden bewaard in het archief van dat ministerie.

De leden van de Raad werden benoemd per 1 juni 2016, een maand na de instelling van de Raad.

 

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad van Arbiters Bodembeweging 2017-04-15
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Raad voor de Rechtspraak 2016-05-01 tot 2017-04-15 De Arbiters werden op voordracht van de Raad voor de Rechtspraak door de minister van Economische Zaken benoemd
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2016-05-01 tot 2017-04-15 De Raad adviseerde de minister over geschillen omtrent aardbevingsschade
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ec63f569-c9a5-442c-9923-193b5e06e496
Bronnen

Instellingsbesluit Arbiters Aardbevingsschade https://wetten.overheid.nl/BWBR0037898/2016-06-01

Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging https://wetten.overheid.nl/BWBR0039467/2019-02-13