Overzicht relaties

Ministerie van Landbouw en Visserij

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
LNV
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
L&V
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselvoorziening
LV
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1939
Einddatum
2010-10-13
Functies en activiteiten

Dit ministerie had de zorg voor producten van agrarische oorsprong, natuur en natuurlijk milieu, openluchtrecreatie, beheer en inrichting landelijk gebied en welvaart werknemers agrarische sector.

Structuur

Sinds 1939 is er een apart ministerie voor Landbouw.

In 1982 werd Natuurbeheer overgeheveld van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) naar Landbouw.

In de periode 2003-2010 was het departement tevens belast met voedselveiligheid in de vorm van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). De naam werd daarmee ook veranderd: de toevoeging Visserij werd gewijzigd in Voedselkwaliteit.

Per 14 oktober 2010 is het ministerie gefuseerd met het ministerie van Economische Zaken onder de naam Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (later enkel 'Economische Zaken')

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2010-10-14
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Staatsbosbeheer 1998 tot 2010-10-13
Centrale Grondkamer (LVV) 1941 tot 2010 De Centrale Grondkamer is de beroepsinstantie voor besluiten van een Grondkamer
Stichting Internationale Scharrelvlees Controle 1985
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 2010
Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (LNV) 1985 tot 2002
Raad voor het Landelijk Gebied (LNV, EZ) 1997 tot 2010
Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen (LNV) 1985 tot 1992
Commissie voor Fytofarmacie (LNV) 1953 tot 1985
Evaluatiecommissie Q-koorts (LNV) 2010 tot 2010
Consumentenplatform (LNV, EZ) 2002 tot 2010
Stuurgroep particuliere Natuurschoonwet-landgoederen (LNV) 1979 tot 2004
Commissie Pachtbeleid (LNV) 1999 tot 2000
Commissie Pachtnormen (LNV) 2005 tot 2006
Voorlopige Commissie Nationale Parken (CRM, LNV) 1982 tot 1998
Veevoederoverlegorgaan (LNV) 1975 tot 1996
Commissie Landelijk Platform Kritische Stoffen (LNV) 1975 tot 1997
Coördinatiecommissie openluchtrecreatie (LNV) 1987 tot 1997
Commissie voor de landbouw- en voedselvoorzieningsstatistiek (LNV) 1975 tot 1999
Adviescommissie Uitgifte Mosselpercelen (LNV) 1975 tot 1997
Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw (LNV) 1968 tot 1997
Raad voor Natuurbeheer (LNV) 1994 tot 1997
Wildschadecommissies (LNV) 1975 tot 2002
Commissie voor Natuurbeschermingseducatie (CRM, LNV) 1982 tot 1991
Nederlandse FAO-Commissie (LNV) 1975 tot 1979
Landbouw-Economisch Instituut (LNV) 1971-01-01 tot 1999-03-31
Kabinet van de Minister (LV, LVV) 1951 tot 1976
Stafbureau (LV) 1971 tot 1976
Raadadviseurs (LV) 1961 tot 1970
Bureau Secretaris-Generaal (LV) 1961 tot 1976
Directoraat-Generaal van de Landbouw (LV) 1961 tot 1970
Directoraat-Generaal voor de Landinrichting en de Visserijen (LV) 1971 tot 1976
Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening en de Visserijen (LV) 1966
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1971 tot 1976
Directie Visserij (LV, LNV) 1950 tot 1965
Hoofddirectie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie (CRM, LNV) 1982 tot 1983
Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken (LVV, LV, LNV) 1957 tot 1959
Afdeling Wetgeving en andere Juridische Zaken (LVV) 1951 tot 1956
Directie Financiële Zaken (LVV) 1951 tot 1959
Hoofdafdeling Voorlichting (LVV) 1951 tot 1959
Algemene Inspectiedienst (LVV, LV, LNV, EZ) 1956 tot 1959
Directie Organisatie en Efficiency (LVV, LV, LNV) 1951 tot 1959
Directie van de Landbouw (LVV) 1951 tot 1959
Directie Algemeen Beheer (LV) 1951 tot 1959
Accountantsdienst (LVV, LV) 1951 tot 1959
Bureau van de Hoofdingenieur (LVV, LV) 1951 tot 1958
Directie van de Voedselvoorziening (LVV, LV) 1951 tot 1965
Directie Internationale Organisaties (LVV) 1951 tot 1959
Voorlichtingsdienst ten behoeve van de landbouw (LVV) 1951 tot 1959
Landelijke Landbouwvoorlichtingsraad (LVV) 1956 tot 1958
Centrale Cultuurtechnische Commissie (LVV) 1951 tot 1959
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (LVV) 1951 tot 1959
Produktschap voor tuinbouwzaden (LVV) 1951 tot 1959
In- en verkoopbureau voor Zuivel (LVV) 1951 tot 1959
Centraal aan- en verkoopbureau van visserijproducten (LVV) 1951 tot 1959
Aan- en verkoopbureau van akkerbouwproducten (LVV) 1951 tot 1959
Vee- en vleesaankoopbureau (LVV) 1951 tot 1959
Produktschap voor Aardappelen (LV) 1951 tot 1959
Produktschap voor granen, zaden en peulvruchten (LV) 1951 tot 1959
Produktschap voor Landbouwzaaizaden (LV) 1951 tot 1959
Produktschap voor veevoeder (LV) 1951 tot 1959
Produktschap voor Vee en Vlees (LV) 1951 tot 1959
Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën (LV) 1951 tot 1959
Produktschap voor Zuivel (LV) 1951 tot 1959
Produktschap voor pluimvee en eieren (LV) 1951 tot 1959
Produktschap voor groenten en fruit (LV) 1951 tot 1959
Produktschap voor Siergewassen (LV) 1951 tot 1959
Produktschap voor vis- visprodukten (LV) 1951 tot 1959
Staatsbosbeheer (LVV, LV, LNV) 1951 tot 1959
Landbouwschap (LV, SER) 1959
Bosschap (LV, SER) 1959
Visserijschap (LV, EZ) 1959
Aan- en verkoopbureau van tuinbouw- en sierteeltproducten (LV) 1951 tot 1959
Bedrijfschap voor vlas en hennep (LV) 1951 tot 1958
Bedrijfschap voor Suiker (LV) 1951 tot 1958
Bedrijfschap voor hooi, stro en ruwvoeder (LV) 1951 tot 1958
Bedrijfschap voor griend en riet (LV) 1951 tot 1958
Vakorganisatie gedistilleerde dranken (LV) 1951 tot 1958
Hoofdbedrijfschap voor tuinbouwproducten (LV) 1951 tot 1955
Scheidsgerecht voor de voedselvoorziening (LV) 1951 tot 1955
Afdeling Landbouwherstel (LV, LVV) 1951 tot 1955
College voor de Visserijen (LV) 1951 tot 1959
Raad voor Visserij (LV) 1951 tot 1959
Het college van overleg voor de voedselvoorziening en de buitenlandse agrarische aangelegenheden (LV) 1945 tot 1951
Plancommissies voor de dienst van PVC’s (provinciale voedselcommissies) (LV) 1956 tot 1959
Nationaal Comité voor Samenwerking met de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (LV) 1951 tot 1959
Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau (LV, LNV) 1951 tot 1959
Bureau Beheer Landbouwgronden (LV, LNV, EZ) 1946 tot 1959
Dienst der Nederlandse Haringcontrole (LV, LNV) 1951 tot 1958
Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) te IJmuiden 1951 tot 1958
Commissie voor de Keuring van Niet-Stamboekhengsten (LNV) 1939 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/963ec973-bc10-4518-9930-21a9f9b62b92
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966, 1971, 1976