Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1999
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De opdracht voor de Commissie Pachtbeleid bestond uit twee delen:<p>Het opstellen van een evaluatie van de werking van de huidige Pachtwet, mede in het licht van het regeerakkoord.</p><p>Het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de pacht, in het licht van het regeerakkoord.</p>

Structuur

<p>De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben op 1 maart 1999 een extern adviescollege ingesteld om de Staatssecretaris te adviseren over het pachtbeleid: de Commissie Pachtbeleid. De instelling van deze adviescommissie vloeide voort uit een toezegging tijdens de parlementaire behandeling in 1994 van de wijziging van de Pachtwet en uit de afspraak in het huidige regeerakkoord om het pachtbeleid verder te liberaliseren. Ook de beleidstekorten die de Staatssecretaris constateerde bij het overleg met de Tweede Kamer over de wijziging van het Pachtnormenbesluit in 1998 noopten tot een onderzoek.</p><p>De Commissie Pachtbeleid heeft haar advies, getiteld ”Ruimte voor pacht”, op 26 januari 2000 aan de Staatssecretaris aangeboden. Het advies is op diezelfde datum door de Staatssecretaris toegezonden aan de Kamers der Staten-Generaal.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie van Advies voor het Grond- en Pachtprijspeil (LNV) 1997
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie Pachtnormen (LNV) 2000
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1999 tot 2000
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5b974b9c-940d-4e4e-a6d9-68facd419a62