Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2011
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Raadsman SZW is belast met de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 9:14 van de Awb.Iedere medewerker van SZW kan bij de Raadsman SZW een klacht indienen als bedoeld in artikel 9:1 van de Awb over aangelegenheden met betrekking tot het werk of de werkomstandigheden waaronder begrepen de wijze waarop SZW, of een medewerker van SZW, hem of een ander heeft bejegend. Iedere oud-medewerker van SZW kan binnen een jaar na beƫindiging van het dienstverband bij SZW bij de Raadsman SZW een klacht indienen als bedoeld in artikel 9:1 van de Awb over aangelegenheden met betrekking tot het werk of de werkomstandigheden waaronder begrepen de wijze waarop SZW, of een medewerker van SZW, hem of een ander heeft bejegend gedurende het dienstverband.3.Onder het begrip bejegening worden in ieder geval de ongewenste omgangsvormen, bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Regeling opvang en klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen SZW begrepen.4.De Raadsman SZW onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag met inachtneming van Titel 9.1 van de Awb. Afdeling 9.1.3 van de Awb is van toepassing.5.De Raadsman SZW adviseert het bevoegd gezag over het al dan niet in behandeling nemen van de klacht op grond van artikel 9:8 van de Awb.6.De Raadsman SZW wijst in zijn advies het bevoegd gezag erop dat het indienen van de klacht als zodanig niet mag leiden tot benadeling van klager in zijn positie als ambtenaar als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van deze regeling.7.De Raadsman SZW neemt geen klacht in behandeling die eerder is ingediend bij de klachtencom-missie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Regeling opvang en klachtenprocedure onge-wenste omgangsvormen SZW.8.Indien de klacht wordt ingediend bij het bevoegd gezag dan zendt het bevoegd gezag de klacht ter behandeling door aan de Raadsman SZW. Het bevoegd gezag stelt de indiener van de klacht schriftelijk in kennis van de doorzending naar de Raadsman SZW.

Structuur

Regeling van 20 december 2011, Stcrt. 23708.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/121a506d-f017-4b0f-acd7-5e744750b4a1