Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2007
Einddatum
2017
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Taken1.Overeenkomstig artikel 65 van de Verordening:<p>a. onderzoekt en accordeert het Comité de criteria voor de selectie van de te financieren concrete acties binnen zes maanden na de goedkeuring van het operationele programma, en stelt het Comité herziening van deze criteria voor naar gelang van de programmeringsbehoeften;</p><p>b. gaat het Comité aan de hand van door de managementautoriteit bezorgde documenten periodiek na welke vooruitgang is geboekt bij de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van het operationele programma;</p><p>c. onderzoekt het Comité de resultaten van de uitvoering, met name de verwezenlijking van de te bereiken doelstellingen per prioriteit, en de in artikel 48, derde lid, van de Verordening bedoelde evaluaties;</p><p>d. onderzoekt en accordeert het Comité de jaarverslagen en het eindverslag over de uitvoering, bedoeld in artikel 67 van de Verordening;</p><p>e. onderzoekt en accordeert het Comité elk voorstel tot wijziging van de inhoud van de beschikking van de Commissie over de bijdrage uit de fondsen.</p>2.Overeenkomstig artikel 65 van de Verordening wordt het Comité in kennis gesteld van het jaarlijkse controleverslag of van het gedeelte van het verslag dat verband houdt met het betrokken operationele programma, alsmede van de eventuele relevante opmerkingen die de Commissie na onderzoek van dat verslag of van dat gedeelte van het verslag kan maken.

Structuur

Instellingsbesluit [Regeling vervalt per 01-01-2017]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2007 tot 2017
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d746177a-1788-4702-bd05-786d581265d2