Overzicht relaties

Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Andere namen
BJZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Anno 2012 is de taakverdeling als volgt:</p><p>Bureau Secretaris-Generaal</p><p>Verzorgt de bestuurlijke ondersteuning van de politieke en ambtelijke leiding;</p><p>Adviseert ten aanzien van het departementale crisisbeheersingsbeleid en het departementale beveiligheidsbeleid en houdt toezicht op de uitvoering daarvan;</p><p>Voert het secretariaat van de Bestuursraad en van de Ministerstaf en coördineert de interne advisering ten behoeve van het SGO en ICBR;</p><p>Adviseert ten aanzien van specifieke beleidsdossiers die vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken;</p><p>Coördineert DG-overstijgende dossiers en ziet toe op het nakomen van departementsbrede interdepartementale verplichtingen;</p><p>Draagt zorg voor een samenhangend, integraal integriteitsbeleid en het initiëren, regisseren en het toezien op een adequate uitvoering van dit beleid binnen het ministerie van Financiën.</p><p>Afdeling Juridische Zaken</p><p>Adviseert de politieke en ambtelijke leiding en alle directies van het ministerie inzake aangelegenheden op alle rechtsgebieden;</p><p>Bereidt wet- en regelgeving voor en ondersteunt andere directies daarbij;</p><p>Stelt overeenkomsten, convenanten en andere wilsuitingen van civielrechtelijke of publiekrechtelijke aard op en voert en begeleidt civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures;</p><p>Maakt onderdeel uit van het interdepartementale Wob-contactfunctionarissenoverleg, adviseert over Wob-verzoeken en bereidt afwijzende beschikkingen terzake voor;</p><p>Vertegenwoordigt het ministerie in interdepartementale gremia;</p><p>Coördineert voor het kerndepartement de opdracht aan de Landsadvocaat.</p><p> </p>

Structuur

Omvat het Bureau Secretaris-Generaal en de Afdeling Juridische Zaken.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Financiën) 2013
Algemene Leiding Centrale Directies (Financiën) 2005 tot 2012
Algemene Leiding (Financiën) 2013
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1524eff0-8a94-46dc-a8f3-caede5afdb24