Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Reintegratie en Participatie
Andere namen
R&P
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Einddatum
2015
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De directie Re-integratie en Participatie ontwikkelt beleid om mensen met en zonder uitkering te laten deelnemen aan het verrichten van betaald werk en, waar dat nog niet mogelijk is, mensen tot andere vormen van maatschappelijke participatie te brengen. De directie doet dit tegen de achtergrond van conjunctuur-bewegingen en structurele ontwikkelingen als individualisering, vergrijzing, internationaliserende arbeidsmarkt en toenemende migratiestromen.

Structuur

<p>De doelen van SZW zijn die van R&amp;P: iedereen die kan, werkt of leert. Eigen verantwoordelijkheid daarvoor van burgers en eventueel het stimuleren daarvan, staan voorop.R&amp;P ontwikkelt beleid om re-integratie en participatie in betaalde arbeid te bevorderen, met name van mensen met een sociale zekerheidsuitkering (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, bijstand). Enerzijds aan de aanbodkant, onder andere via het wegnemen van (persoonlijke) barrières voor re-integratie, schuldhulpverlening en via het handhaven van de naleving van de sociale zekerheidsregels. Anderzijds aan de vraagkant: door het bedienen en beïnvloeden van de vraag van werkgevers en door het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.</p><p>Ingesteld per 1 januari 2009 (bron: Stcrt. 2008-250). De directie bestaat uit:</p><p>de afdeling Analyse en Visieontwikkeling</p><p>de afdeling Re-integratie Algemeen</p><p>de afdeling Re-integratie Specifiek en Activering</p><p>de afdeling Re-integratie personen met arbeidsbeperking</p><p>de projectafdeling Cultuuromslag Wajong</p><p>de afdeling Begroting en Bedrijfsvoering.</p><p>Opgeheven per 1 mei 2015 (bron: Stcrt. 2015-47959).</p><p></p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Participatie en Inkomenswaarborg (SZW) 2009 tot 2015
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Werk en Bijstand (SZW) 2009
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (SZW) 2015
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b0239b45-22f9-4c2f-8889-4466ffb5cd8e