Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
PDV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2015
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen is verantwoordelijk voor:</p><p>de beleidsvorming, totstandkoming, monitoring en evaluatie van wet- en regelgeving, waaronder de rechten, plichten en financieringssystematiek, op het terrein van de Participatiewet, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;</p><p>de beleidsvorming en totstandkoming van wet- en regelgeving op het terrein van armoede en schuldhulpverlening;</p><p>de beleidsvorming en -ontwikkeling op het terrein van de jeugdwerkloosheid, waaronder de verbetering van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt;</p><p>de beleidsvorming en -ontwikkeling op het terrein van het bevorderen van de re-integratie van mensen met een uitkering in zelfstandig ondernemerschap;</p><p>de beleidsvorming en -ontwikkeling op het terrein van cliënt participatie;</p><p>de beleidsvorming en uitvoering van de programma's Europese Structuur Fondsen en overige Europese programma's gericht op het gemeentelijke domein;</p><p>het zorgdragen voor een effectief gemeentelijk re-integratiebeleid, onder meer door een samenhangend pakket re-integratie-instrumenten en een effectieve en efficiënte inzet daarvan door de uitvoering, alsmede de inzet op de regionale aanpak van de arbeidsmarkt;</p><p>het onderhouden van interdepartementale contacten en contacten met gemeenten en gemeentelijke uitvoerders, waaronder de arbeidsmarktregio's, de werkbedrijven en de Programmaraad, in verband met de decentralisaties in het gemeentelijke domein. (bron: Stcrt. 2015-47956)</p>

Structuur

<p>Na de reorganisatie van het dg Participatie en Inkomenswaarborg is een nieuw dg ontstaan: het dg Sociale Zekerheid en Integratie. De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen is een nieuwe directie binnen dit dg met een groot stempel op de Participatiewet. De directie bestaat anno 2015 uit:</p><p>de afdeling Generieke Participatievoorzieningen</p><p>de afdeling Specifieke Participatievoorzieningen</p><p>de afdeling Participatie en Arbeidsmarktregio's</p><p>de afdeling Participatie en Financiële Sturing (bron: Stcrt. 2015-47959).</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (SZW) 2015
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Re-integratie en Participatie (SZW) 2015
Programmadirectie Werken naar Vermogen (SZW) 2015
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f113e619-245c-47a3-966b-1edff48593c9