Overzicht relaties

Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1990
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Stuurgroep heeft tot taak:<p>het ontwikkelen en uitwerken van een samenhangend en consistent overheidsbeleid (geïntegreerd vreemdelingenbeleid) ter regulering van de immigratie, het doen van voorstellen ter implementatie van een dergelijk overheidsbeleid alsmede het bewaken van de voortgang van die implementatie;</p><p>het bespreken van knelpunten en zoeken naar oplossingen voor knelpunten die zich voordoen bij de ontwikkeling en uitvoering van het immigratiebeleid in het algemeen en het geïntegreerd vreemdelingenbeleid in het bijzonder;</p><p>het inventariseren en bestuderen van de oorzaken en achtergronden gronden van de komst van vreemdelingen naar Nederland;</p><p>het toetsen van het brede overheidsbeleid en beleidsvoornemens op effecten op de immigratie;</p><p>het zoeken naar structurele en duurzame oplossingen voor migratie- en vluchtelingenstromen, dit met inachtneming van het bestaande competentieverdeling en een goede informatie-uitwisseling;</p><p>Het voorbereiden van standpunten welke de Nederlandse regering inneemt in internationale fora die zich met immigratie-aangelegenheden bezighouden, dit met inachtneming van de bestaande competentieverdeling en een goede informatie-uitwisseling;</p><p>het in kaart brengen van de financiële consequenties die voortvloeien uit de instroom van asielzoekers alsmede het zoeken naar investeringsalternatieven en mogelijke besparingen;</p><p>het coördineren van wetenschappelijk onderzoek inzake asielaanvragen. </p>

Structuur

<p>Ingesteld bij besluit 8 mei 1990.</p><p>Instellingsbesluit vervallen per 1 januari 2004.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1990 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6a86aa86-e691-4671-a735-5074a40d7a2c