Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
RPD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1991
Geschiedenis

In 1991 naamswijziging naar RPD Advies. Omstreeks 1995 als overheidsdienst opgeheven en in private vorm verder gegaan als RPD Advies.

Functies en activiteiten

De dienst had algemene taken omtrent:

-Het geven van adviezen op sociaal-psychologisch en psychodiagnostisch gebied;

-Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek voor zover dit voor de juiste uitvoering van de taak vereist was;

-Het adviseren inzake methodische personeelsbeoordeling ten behoeve van een verantwoord personeelsbeleid en het coördineren van werkzaamheden op dit gebied;

-Opleiding van de met de uitvoering hiervan belaste functionarissen;

-Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de verdere uitbouw van de methodiek;                                               

-De zorg voor de herplaatsing in Rijksdienst van hen die een wachtgeld of een uitkering genoten, onderscheidenlijk krachtens het Rijkswachtgeldbesluit of de Uitkeringsregeling 1952;

-De algemene zorg voor personeelsvoorziening bij de Rijksoverheid en de bevordering van het interdepartementaal promotiebeleid;

-Het op aanvraag instellen van een onderzoek naar de antecedenten van gegadigden voor een functie in de Rijksdienst.[1]

De dienst had de volgende specifieke taken: 

- Het verwerken en doorgeleiden van vacatures bij de rijksdienst naar de Gewestelijke Arbeidsbureaus;

- het publiceren van vacatures van internationale organisaties;

- het voeren van een stimuleringsbeleid dat bijdraagt aan een toename van het aantal Nederlanders in functies bij internationale organisaties;

- het verrichten van overige taken dan die bedoeld onder punten 3, 4 en 5, die niet uitsluitend het burgerlijk rijkspersoneel betreffen en die door de minister van Binnenlandse Zaken zijn opgedragen

Structuur

Onder deze dienst ressorteerden:

-Afdeling Personeelsselectie en psychodiagnostiek (1961 -1966);

-Personeelsbeoordeling (1966 - 1970);

-Personeelsvoorziening en bemiddeling (1966 -1976);

-Afdeling Sociaal-psychologisch onderzoek/Beleidspsychologie/Psychologisch Onderzoek (1961 - 1976);

-Algemene Zaken (1971 -1976);

-Publiciteit en Werving (1971-1976);

-Mathematische Verwerking en Statistiek (1971 - 1976).[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1966 tot 1986
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1951 tot 1965
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
RPD Advies (BZK) 1991 tot 1995
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c052239c-9c49-4f1a-b68a-f48834ae2d66
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976

[2] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976