Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CCL
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1974
Einddatum
1986
Geschiedenis

In 1974 werd het Computer Centrum Limburg ingesteld (Stcrt. 1974/135), als onderdeel van een Samenwerkingsverband Registratiediensten Zuid-Limburg. Het CCL werd in Heerlen gevestigd, ter bevordering van de werkgelegenheid in Zuid-Limburg. Zij had tot taak diensten te verrichten op het gebied van automatische informatieverwerking ten behoeve van het Bureau automatisering
hypothecaire en kadastrale boekhouding van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, van de Dienst Verkeersongevallenregistratie en van de door het Samenwerkingsinstituut Automatisering Limburg aan te wijzen projecten. Mits de minister van Binnenlandse Zaken er zijn goedkeuring aan hechtte, kon het CCL ook voor andere instanties (dan hierboven genoemd) diensten verrichtten.
De minister van Binnenlandse Zaken stelde een Reglement Samenwerkingsverbanden Zuid-Limburg op, op basis waarvan het verlenen van opdrachten aan alsmede de uitvoering van die opdrachten en de verrekening daarvan door het CCL plaatsvonden. De directeur van het CCL was verantwoording verschuldigd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, aan wie hij jaarlijks verslag uitbracht. Zijn taken en bevoegdheden werden bij instructie geregeld.
Als gevolg van het Besluit Commissie Automatisering Rijksdienst van 25 augustus 1977 werd de taakomschrijving van het CCL gewijzigd. In het Besluit Algemene Rijksrekencentra (Stcrt. 1977/178) werd het CCL samen met het RCC aangeduid als de Algemene Rijksrekencentra. In 1985/1986 werd het CCL opgeheven. De exploitatie-eenheid van grote computers werd bij het RCC ondergebracht onder de naam Rijks Computer Centrum Heerlen.

Functies en activiteiten

Verlenen van diensten op het gebied van automatische informatieverwerking aan;

ministeries en daaronder ressorterende diensten en instellingen;

Limburgse gemeenten;

Provinciale Staten van Limburg en daaronder ressorterende diensten en instellingen.

Structuur

Opgeheven per 1 juni 1986.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Overheidsorganisatie en -automatisering (BZK) 1975 tot 1986
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijks Computercentrum (BZK) 1986
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e088c89d-6401-4d6e-8830-afaa4be6e19e
Bronnen

Fijnheer, Pim: Overheidsinformatievoorziening. Een rapport institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein
overheidsinformatievoorziening in de periode 1945 - 1999. Den Haag 2003. PIVOT-rapport 092, ISBN 90-5909-035-7PIVOT-rapport 092

Klein-Fresen, Jenny E.: Literatuurrapport betreffende de organisatie en de ontwikkeling van: de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie R.M.A., 1950/1951 - 1969/1970; het Rijkscomputercentrum vestiging Apeldoorn R.C.C. Apeldoorn, 169/1970 - 1986; het Rijkscomputercentrum vestiging Heerlen R.C.C. Heerlen, 1986 - van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Winschoten 1992