Identiteit
Parallelle namen
RCC
Andere namen
RCC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1969
Einddatum
1990
Functies en activiteiten

Het Rijks Computercentrum (RCC) werd in 1969 ingesteld en was de opvolger van de RMA. Het RCC verrichtte diensten op het gebied van automatische informatievoorziening voor departementen en daaronder ressorterende instellingen. Als de opdracht was verstrekt, werd een begin gemaakt met de analyse en het ontwerp van het automatiseringsysteem, later gevolgd door het programmeren van de gewenste informatieverwerking. Ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden stelde de opdrachtgever stuurgroepen of begeleidingscommissies in, waarin vertegenwoordigers van zowel de opdrachtgevers als de RCC zitting hadden. De directeur van het RCC bracht jaarlijks verslag uit aan de minister van Binnenlandse Zaken over de verrichtte werkzaamheden.
Als gevolg van het Besluit Commissie Automatisering Rijksdienst van 25 augustus 1977 werd de taakomschrijving van het RCC gewijzigd. In het hieruit voortvloeiende Besluit Algemene Rijksrekencentra (Stcrt. 1977/178) werd het RCC samen met het Computer Centrum Limburg
aangeduid als de Algemene Rijksrekencentra. Een opdracht aan een van de Algemene Rijksrekencentra kon een of meer fasen van een automatiseringsprogramma omvatten, alsmede het onderhouden, wijzigen of uitbreiden van in gebruik zijnde informatiesystemen.
Het uitvoeren van een opdracht werd begeleid door een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de opdracht verlenende dan wel gebruikende overheidsorganen en van de Algemene Rijksrekencentra. De Minister van BZK stelde regels vast voor de tarieven die aan de opdrachtgever in rekening werden gebracht. In 1990 werd het RCC verzelfstandigd.

Structuur

In 1990 geprivatiseerd tot de NV RCC v/h/ Rijks Computercentrum (later Roccade)

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Computer Centrum Limburg (BZK) 1986
Rijkscentrale voor Mechanische Administratie 1969
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Overheidsorganisatie en -automatisering (BZK) 1969 tot 1986
Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur (BZK) 1986 tot 1990
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1950 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4bf910d9-f58c-49ae-b8fa-86e3043afdd6
Bronnen

Fijnheer, Pim: Overheidsinformatievoorziening. Een rapport institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein
overheidsinformatievoorziening in de periode 1945 - 1999. Den Haag 2003. PIVOT-rapport 092, ISBN 90-5909-035-7

Klein-Fresen, Jenny E.: Literatuurrapport betreffende de organisatie en de ontwikkeling van: de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie R.M.A., 1950/1951 - 1969/1970; het Rijkscomputercentrum vestiging Apeldoorn R.C.C. Apeldoorn, 169/1970 - 1986; het Rijkscomputercentrum vestiging Heerlen R.C.C. Heerlen, 1986 - van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Winschoten 1992