Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ABG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2004
Geschiedenis

De directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen (ABG) werd in 2002 opgericht om de positie van bepaalde groepen, bijvoorbeeld etnische minderheden, gehandicapten en ouderen, op de arbeidsmarkt te verbeteren. De directie ABG ressorteerde onder het Directoraat-Generaal Arbeidsmarkt en Bijstand (DG AMB). 

 

Per 1 januari 2005 werd de directie ABG samengevoegd met de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid. Dit leidde tot de instelling van de directie Arbeidsmarkt. Ook deze nieuwe directie ressorteerde onder het DG AMB. 

Functies en activiteiten

de directie ABG is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid voor specifieke groepen. De directie draagt meer specifiek zorg voor het instrumentarium van gesubsidieerde arbeid en het beleid rond arbeidsinpassing van arbeidsgehandicapten. Zij verzorgt het opdrachtgeverschap voor het Agenstschap SZW, de contacten met de Europese Commissie voor de afwikkeling van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds en de ondersteuning van de Taskforce Ouderen.

Structuur

Bij de oprichting in 2002 bestond de directie Arbeidsmarkt Bijzondere Groepen uit de volgende vier afdelingen:
- afdeling Gesubsidieerde Arbeid
- afdeling Doelgroepenbeleid
- afdeling Europese Subsidie Maatregelen
- Bureau Bedrijfsvoering

 

De afdeling Gesubsidieerde Arbeid had de volgende taken:
- De beleidsontwikkeling op het terrein van gesubsidieerde arbeid in het algemeen en van een aantal specifieke vormen in het bijzonder.
- De aansturing van de uitvoering, het beheer en onderhoud van de regelingen van gesubsidieerde arbeid, zoals het Besluit in- en doorstroombanen, de Wet sociale werkvoorziening en de Regeling schoonmaakdiensten particulieren.
- Het mede bewaken van de samenhang en een duidelijke onderlinge positionering ten opzichte van de gesubsidieerde banen in de Wet inschakeling werkzoekenden.

 

De afdeling Doelgroepenbeleid had de volgende taakstelling:
- De ontwikkeling en uitvoering van het beleid van het ministerie ten behoeve van etnische minderheden, vrouwen, oudere werknemers en jongeren.
- De aanpassing van het algemene (arbeidsmarkt)beleid, voor zover binnen de macht van de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, zodat de doelgroepen, genoemd onder a, naar evenredigheid kunnen profiteren van dit beleid.
- De ontwikkeling van specifieke maatregelen om de arbeidsmarktparticipatie van de doelgroepen te bevorderen en knelpunten op de arbeidsmarkt weg te werken.
- Het implementeren van effectieve maatregelen in het reguliere arbeidsmarktbeleid.
- De ontwikkeling en uitvoering van het arbeidsmarktbeleid ten behoeve van de eerder genoemde doelgroepen.

 

De  afdeling Europese Subsidie Maatregelen had twee taken:
- Het beleidsmatig deel voor wat betreft de subsidieregelingen op het terrein van het Europees Sociaal Fonds en Europees Sociaal Fonds EQUAL.
- Het opdrachtgeverschap voor het Agentschap SZW.

 

Het Bureau Bedrijfsvoering was verantwoordelijk voor de volgende zaken:
- Alle interne bedrijfsvoeringsprocessen van de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, waaronder de management-, administratieve, secretariële, personele en financiële ondersteuning, automatisering, informatievoorziening, archivering en huisvesting, de zogenoemde PIOFACH-taken.
- Het aanleveren van managementinformatie ten behoeve van het management van de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen.
- De voorbereiding en bewaking van managementafspraken binnen de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen.
- Het beheer van bedrijfsvoeringsprocessen binnen de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen.
- Een goede afstemming met de tweedelijns bedrijfsvoering die centraal voor het gehele ministerie gevoerd wordt.

 

Daarnaast had het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering dezelfde verantwoordelijkheden ten aanzien van de volgende organisatieonderdelen:
- directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid
- het Projectbureau Structurering en Integratie Gemeentelijke Informatiestromen
- het Departementaal Projectbureau Re-integratiebeleid
- het Bureau Interbestuurlijke Verhoudingen en Communicatie
- het Project Afwikkeling subsidies Europees Sociaal Fonds

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand (SZW) 2002 tot 2004
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Arbeidsmarkt (SZW) 2005
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/84d6f46e-0807-4325-b6b8-b8b7a5d15514
Bronnen

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ABG 2002 (Staatscourant  2002, nr. 72 p. 12, 15 april 2002);

Wijziging diverse Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluiten SZW 2004 (Staatscourant 2004, nr. 249 p. 37, 24 december 2004).