Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie ARBO zorg & verzuimbeleid
Andere namen
ARBO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
2001
Geschiedenis

Een ingrijpende reorganisatie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zorgde ervoor dat het departement per 1 januari 1995 werd ingedeeld in zogenaamde beleidsdirecties, facetdirecties en ondersteunende directies. Eén van de nieuwe beleidsdirecties was de Directie Arbeidsomstandigheden (Arbo). 

 

De Directie Arbeidsomstandigheden zou in eerste instantie bestaan tot 1 januari 2002. Toen zorgde een nieuwe reorganisatie ervoor dat de directie werd gesplist in de Directie Arbeidsveiligheid en -Gezondheid (A&G) en de Directie Arbozorg en Verzuimbeleid. Dit duurt tot en met 2004. Per januari 2005 ontstaat er wederom een Directie Arbeidsomstandigheden, als uit efficiency overwegingen, die zijn opgenomen in het hoofdlijnenakkoord (kabinet Balkenende II), de directies weer samen worden gevoegd. 

 

Functies en activiteiten

De directie Arbeidsomstandigheden hield zich bezig met de zorg voor:

- de kwaliteit van de arbeidsplaats en de functie-inhoud;
- het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid op branche- en bedrijfsniveau, waarbij het accent lag op de preventie en re-integratie in verband met arbeidsgebonden aandoeningen, beroepsziekten en bedrijfsongevallen;
- de infrastructuur voor de ondersteuning van het arbeidsomstandighedenbeleid (deskundige diensten, certificering, samenwerking departementen);
- het voorkomen en verminderen van risico’s samenhangend met materiële bronnen (straling, machines, chemische processen, gevaarlijke stoffen), in relatie tot gezond en veilig werken.

Structuur

De directie Arbeidsomstandigheden bestond uit de volgende onderdelen:

 

Bureau Bedrijfsvoering (BB)
Dit bureau was verantwoordelijk voor alle interne bedrijfsvoeringsprocessen, waaronder werd verstaan de management-, administratieve, secretariële, personele en financiële ondersteuning, automatisering, informatievoorziening, archivering en huisvesting.

 

Afdeling Arbo-infrastructuur (AIS)
Deze afdeling hield zich bezig met het stimuleren en ondersteunen van integraal risicomanagement en preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (systeemaanpak) binnen bedrijven en instellingen. De beleidsformulering richtte zich op bedrijven zelf en op ondersteuning voor derden zoals arbodiensten, werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheorganisaties, onderzoeks- en opleidingsinstellingen. De systeemaanpak in het midden- en kleinbedrijf en bedrijven met verhoogde, zogenaamde majeure, risico’s (chemische industrie) kreeg in het bijzonder aandacht.

 

Afdeling Arbeidsplaatsen, Arbeidsmiddelen (APM)
Deze afdeling was verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het arbeidsomstandighedenbeleid in het bijzonder waar het betreft het ontwerp en de inrichting van arbeidsplaatsen en het ontwerp, het onderhoud en het gebruik van arbeidsmiddelen. Doel van het beleid was de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten, het vergroten van re-integratiemogelijkheden van mensen met een (arbeids-)handicap en het bevorderen van een bronaanpak. Thema's die bijzondere aandacht hadden, waren arbeidsomstandigheden in de bouw, deskundigheid, certificatie/accreditatie, technologische innovatie en materiële werkaanpassingen en re-integratie.

 

Afdeling Arbeidsmilieu (AMIL)
De afdeling AMIL was verantwoordelijk voor beleid dat diende ter voorkoming en vermindering van arbeidsrisico's als gevolg van straling en gevaarlijke stoffen. Werkterreinen waren o.m.: oplosmiddelen (preventie schade zenuwstelsel), kankerverwekkende stoffen, huidaandoeningen, biologische agentia en ioniserende en niet-ioniserende straling. Voorts was de afdeling betrokken bij het afsluiten van arbo-convenanten op het terrein van biologische effecten van chemische stoffen met sociale partners in hoogrisicobedrijfstakken.

 

Afdeling Arbeidstaken, Arbeidsbelasting (ATB)
Deze afdeling was verantwoordelijk voor de totstandkoming van arboconvenanten, voor preventie en re-integratie op het terrein van fysieke en psychische belasting mede in relatie tot verzuim en arbeidsongeschiktheid, voor beroepsziekten en voor het arbeidsomstandighedenbeleid ten aanzien van bijzondere groepen zoals arbeidsgehandicapten, thuiswerkers, ouderen, vrouwen, zwangeren en jeugdigen. Daarnaast verzorgde de afdeling de coördinatie ten aanzien van de monitoring op het terrein van arbeidsomstandigheden.

 

Projectbureau Certificatie Arbodiensten (t/m 1999)
Dit bureau verzorgde namens de minister de certificatie van arbodiensten op basis van het Besluit Arbodiensten en gelet op art. 18 en 31a van de Arbeidsomstandighedenwet.

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1994 tot 2001
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Arbozorg en Verzuimbeleid (SZW) 2002
Directie Arbeidsveiligheid en Gezondheid (SZW) 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/dd5c4a8d-94c6-47b9-8be3-2f6dbab3b908
Bronnen

Ter bevordering van menswaardige arbeid: Rapport institutioneel onderzoek op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden 1940-1993, 1-ste actualisatie 1994-1998, 2-de actualisatie 1999-2004. ‘s-Gravenhage 2005.

Algemeen organisatie- en mandaatbesluit SZW 1995’, Staatscourant 1995, nr. 100 / p. 1-20.

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002. Staatscourant van 7 januari 2002, nr. 4 / p. 23.

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ARBO 2000, Staatscourant 12 september 2000, nr. 176 / pag. 16

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid 2002, Staatscourant 5 februari 2002, nr. 25 / pag. 15

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid 2004, Staatscourant 5 april 2004, nr. 66 / pag. 20

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbozorg en verzuimbeleid 2002, Staatscourant 8 februari 2002, nr. 28 / pag. 23

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbozorg en Verzuimbeleid 2004, Staatscourant 5 april 2004, nr. 66 / pag. 17

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2004, Staatscourant van 29 december 2003, nr. 250 / p. 39.

Wijziging diverse Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluiten SZW 2004, Staatscourant 24 december 2004, nr. 249 / pag. 37

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsomstandigheden 2005, Staatscourant 11 februari 2005, nr. 30 / pag. 17