Identiteit
Andere namen
NCTb
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Einddatum
2011
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De NCTb is onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeenkomstig hun onderscheiden ministeriële bevoegdheden belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid inzake terrorismebestrijding alsmede met taken op het gebied van bewaking en beveiliging ter voorkoming van onder meer terroristische aanslagen.Tot het werkterrein van de NCTb behoren:<p>het zorg dragen voor de ontwikkeling van een helder en eenduidig beleid op het vlak van terrorismebestrijding, daaronder begrepen strategische en internationale beleidsontwikkeling en communicatiestrategie;</p><p>het regisseren van de samenwerking van de verschillende partijen op het specifieke terrein van terrorismebestrijding via structurele (procesgerichte) en incidentele (actiegerichte) regie en het – mede daardoor – realiseren van een hoge samenwerkingsgraad tussen die partijen;</p><p>het bijeenbrengen, combineren en veredelen van informatie van inlichtingenverschaffende diensten en bestuurlijke en wetenschappelijke bronnen ten behoeve van integrale analyses en dreigingsbeelden inzake terrorisme;</p><p>het zorg dragen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart tegen met name terrorisme;</p><p>het toezicht op de inrichting van de keten van de beveiliging van de burgerluchtvaart en het toezicht op de kwaliteit van de beveiliging van de burgerluchtvaart;</p><p>het onderhouden, uitvoeren en vernieuwen van het nationaal stelsel van bewaken en beveiligen;</p><p>het regisseren van de voorlichting en woordvoering over terrorismebestrijding.</p>

Structuur

<p>Sinds mei 2004 functioneert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). De werkzaamheden van de Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn samengebracht binnen één organisatorische eenheid.</p><p>Per 1 juli 2011 opgevolgd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid i.v.m. taakuitbreiding. Vanaf dat moment is er één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, en crisisbeheersing. Deze organisatie - onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie - is een samenvoeging van de voormalige directie Nationale Veiligheid, de NCTb en GovCERT.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Eenheid Bewaking en Beveiliging (BZK) 2005
Inspectie Beveiliging Burgerluchtvaart (Justitie) 2004
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (V&J) 2011
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 2004 tot 2010
Algemene Leiding (VenJ) 2010 tot 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9e0eb3f5-4b64-4dc0-91c3-29fe3542d2e8