Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
SER
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1950
Functies en activiteiten

De Sociaal-Economische Raad is een adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden). De SER wil een bijdrage leveren aan maatschappelijke consensus (overeenstemming) over nationale en internationale onderwerpen op sociaal-economisch terrein. De SER streeft hierbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving. De SER adviseert aan regering en parlement over sociaal-economisch beleid. Daarnaast heeft de SER bestuurlijke taken voor het bedrijfsleven. Zo houdt de SER toezicht op product- en bedrijfschappen.Deze taken vervult de SER binnen het kader van de Wet op de bedrijfsorganisatie, op grond waarvan de SER is ingesteld. Taken:

Het adviseren aan kabinet en parlement over belangrijke onderwerpen in het sociaal-economisch beleid. De raad geeft zowel gevraagd als ook ongevraagd advies.

Goedkeuren van verordeningen en besluiten van schappen en het stellen van regels voor hun financiële huishouding. Als toezichthouder let de SER daarbij o.a. op de bestuurssamenstelling, de financiën en de bevoegdheden van de schappen.

Onder meer advisering over instelling en opheffing schappen; periodiek samenstellen van besturen van schappen.

Al dan niet op verzoek van de minister van SZW entameren en coördineren van PBO-brede operaties; stimuleren en bevorderen van het goed functioneren van schappen.

Stimuleren dat het bedrijfsleven op maatschappelijk verantwoorde wijze functioneert; behartiging van de gezamenlijke belangen van het bedrijfsleven.

Uitvoering van wetgeving inclusief het stellen van nadere regels.

De SER moet volgens de Wet op de bedrijfsorganisatie niet alleen de bijzondere belangen behartigen van het bedrijfsleven (zowel werkgevers als werknemers), maar ook het bedrijfsleven stimuleren om altijd het algemeen belang in het oog te houden.Daarom is houdt de SER zich ook bezig met het toezicht op de naleving van fusiegedragsregels en met zelfregulering op consumententerrein.

Structuur

De SER is in 1950 bij wet opgericht. Dat was na een lange periode van discussie over de sociale en economische orde in Nederland. Die ging vooral over de rol die de overheid en maatschappelijke organisaties daarin moesten spelen.Het was de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De zware economische crisis van de jaren dertig lag nog vers in het geheugen. Men was het er in brede kring over eens: de overheid moet zich meer gaan bemoeien met economische groei, werkgelegenheid en sociale zekerheid.Maar ook was duidelijk: de overheid kan dit niet alleen. Ze kan die zware taak slechts waarmaken door het bedrijfsleven (ondernemers en werknemers) blijvend bij het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken te betrekken.Deze grotere betrokkenheid van ondernemers en werknemers bij het sociaal-economisch beleid is in 1950 vastgelegd in de Wet op de bedrijfsorganisatie. Met deze wet is de SER opgericht. Via de SER krijgt het bedrijfsleven (ondernemers en werknemers) een adviserende taak. Ook krijgt het bedrijfsleven bestuurlijke bevoegdheden: zij krijgt dan de mogelijkheid om product- en bedrijfschappen (PBO’s) op te richten. In deze schappen kunnen ondernemers en werknemers gemeenschappelijke zaken regelen die zij belangrijk vinden voor hun eigen sector.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Economische Raad (EZ) 1950
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken (I) 1951 tot 1960
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bedrijfschap voor de Groothandel en Tussenpersonen in Aardappelen (SER) 1975 tot 2003
Nederlandse Orde van Advocaten (SER) 1975
Hoofdproductschap Akkerbouw (SER) 1975
Productschap Dranken (SER) 2002
Productschap Margarine, Vetten en Oliën (SER) 1975
Productschap Pluimvee en Eieren (SER) 1975
Productschap Vee en Vlees (SER) 1975
Productschap Vis (SER) 1975
Productschap Tuinbouw (SER) 1996
Productschap Zuivel (SER) 1975
Productschap voor Bier (SER) 1975 tot 2002
Productschap voor Gedestilleerde Dranken (SER) 1975 tot 2002
Landbouwschap (LV, SER) 1975 tot 2003
Bedrijfschap voor het Slagersbedrijf (SER) 1975 tot 2004
Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf (EZ) 1975 tot 2003
Bedrijfschap voor de Vleeswarenindustrie (SER) 1975 tot 1999
Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie (SER) 1975 tot 2001
Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Groente en Fruit (SER) 1975 tot 2003
Bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie (SER) 1975 tot 1976
Bedrijfschap voor de Schoenindustrie (SER) 1975 tot 1995
Bedrijfschap voor de Lederwarenindustrie (SER) 1975 tot 1995
Bedrijfschap voor de Lederwaren- en Schoenindustrie (SER) 1995 tot 2001
Bedrijfschap voor de Groothandel in Kruidenierswaren (SER) 1975 tot 1976
Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie (SER) 1975 tot 2001
Bedrijfschap voor de Export van Boomkwekerijprodukten (SER) 1975 tot 1979
Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden (SER) 1975 tot 2003
Bedrijfschap voor de Handel in Vee (SER) 1975 tot 2004
Bedrijfschap voor het Banketbakkersbedrijf (SER) 1975 tot 1998
Bedrijfschap voor het Bakkersbedrijf (SER) 1975 tot 1998
Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf (SER) 1998 tot 2002
Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten (SER) 1975 tot 2003
Bedrijfschap voor het Maatkledingbedrijf (SER) 1975 tot 1988
Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken (SER) 1975 tot 2002
Bedrijfschap Frisdranken en Waters (SER) 1975 tot 2002
Bedrijfschap voor de Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit (SER) 1975 tot 1999
Bedrijfschap voor de Vlasindustrie (SER) 1975 tot 1977
Bedrijfschap voor de Lederindustrie (SER) 1975
Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (SER) 2003
Hoofdbedrijfschap Ambachten (SER) 1975
Hoofdbedrijfschap Detailhandel (SER) 1975
Bedrijfschap Afbouw (SER) 2003
Bosschap (LV, SER) 1975
Bedrijfschap Horeca en Catering (SER) 1975
Productschap voor Aardappelen (SER) 1975 tot 1998
Productschap voor Landbouwzaaizaden (SER) 1975 tot 1995
Productschap voor Groenten en Fruit (SER) 1975 tot 1998
Productschap voor Siergewassen (SER) 1975 tot 1999
Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf (SER) 1975 tot 2006
Bedrijfschap voor het Stukadoors, Afbouw- en Terrazzo-/Vloerenbedrijf (SER) 1975 tot 2003
Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven (SER) 1975 tot 1991
Bedrijfschap voor de Detailhandel in Melk en Melk- en Zuivelprodukten (SER) 1975 tot 1985
Productschap voor Veevoeder (SER) 1975 tot 1996
Visserijschap (LV, EZ) 1975 tot 1991
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7abbb557-be9b-4f81-8d75-ffce651db44e
Bronnen

Staatsalmanak 1949, 1951, 1956