Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Bureau Controle der koloniale bestellingen en remises, koloniale begrotingen en staatsbegroting hoofdstuk XI
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1859
Einddatum
1871
Geschiedenis

Bureau Controle van de koloniale bestellingen en remises, koloniale begrotingen en staatsbegroting bestond van juni 1859 tot 1871. Daarna ging het bureau verder onder de naam Bureau E. Comptabili­teit en begrotingen.[1]

Koloniën was belast met zowel de opstelling van de eigen departementale begroting als met de begrotingen van het bestuur in de overzeese gebiedsdelen. Om in tekorten in Indië te voorzien was door gouverneur-generaal J. van den Bosch in 1830 het Cultuurstelsel ingevoerd. Dit stelsel verplichte de Javaanse boeren om het land te verbouwen met voor de Europese markt geschikte goederen. Deze goederen moesten tegen vastgestelde prijzen worden geleverd aan het Indische gouvernement en die de producten door de Nederlandsche Handelmaatschappij naar Nederland liet vervoeren. De goederen werden daar ten gunste van de Indische schatkist verkocht. Dit saldo kwam ten goede aan Nederland.[2]

            Vanaf 1840 moest de minister van Koloniën namens de regering aan de Staten-Generaal jaarlijks staten van ontvangsten en uitgaven van de koloniën overleggen. De Grondwet van 1848 bepaalde in de artikelen 59 en 60, dat het muntwezen in de koloniën en de wijze van beheer en verantwoording van de koloniale geldmiddelen bij wet moesten worden geregeld. Dit resulteerde in de muntwetten voor West-Indië (1853) en Oost-Indië (1854) en in de Indische comptabiliteitswet (1864). Omdat de Indische begroting voortaan elk jaar bij wet moest worden vastgesteld, kwamen Indische aangelegenheden veel meer dan vroeger in de Staten-Generaal ter sprake.[3]

Functies en activiteiten

Dit bureau had taken omtrent:

- controle van de remises die in goederen en in geld naar Nederland worden overgemaakt;

- verificatie van al de verantwoordingsstukken betrekkelijk het te gelde maken van de koloniale gouvernementsproducten, waaronder de voor de gouvernementsrekening gehouden assuranties en van de schaden, averijen etc. die daarop gelden;

- regeling van de uitzendingen van muntspeciën ter voorziening in de geldelijke behoeften van de koloniale administraties;

- acceptatie van de wissels die de koloniale besturen voor verdere voorziening in aldaar bestaande behoefte aan betaalmiddelen op het Ministerie van Koloniën afgeven;

- controle van de bestelling en betaling van goederen bestem om naar de verschillende koloniën te worden verzonden;

- regeling van de pensioenen, verloftraktementen en delegaties ten laste van de West-Indische bezittingen en van de Kust van Guinea;

- verificatie van de voldoening van de Oost-Indische pensioenen, verloftraktementen en delegaties die door tussenkomst van de Nederlandse handelsmaatschappij plaats heeft gevonden;

- verificatie van alle betalingen die door de Nederlandse Handelmaatschappij of de het Ministerie van Koloniën geschieden;

- zorg voor de overmaking van de koloniale bijdragen aan de schatkist van het Rijk;

- koloniale remiserekeningen die jaarlijks door een staatscommissie worden onderzocht (ingevolg van KB 29 september 1841 St. 38);

- koloniaal batig slot (winst uit het cultuurstelsel);

- begrotingen en financiële verantwoordingstukken uit de koloniën ontvangen;

- beheer en verantwoording van de fondsen bij de staatsbegroting ten behoeve van het departement van koloniën toegestaan;

- in het algemeen de zaken die in betrekking staan met het geldelijk beheer van de koloniën.[4]

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau D. Comptabiliteit (Koloniën) 1859
Bureau I. Koloniale Begrotingen (Koloniën) 1859
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau E. Comptabiliteit en Begrotingen (Koloniën) 1871
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1859 tot 1871
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/83db0710-0bfc-4236-8177-e3aa8556a9df
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353.

[2] Ibidem, 358.

[3] Idem.

[4] Staatsalmanak 1860.