Identiteit
Andere namen
CAS
CAS/ITW
Centrale Archiefselectiedienst/lnterdepartementaal Tekstverwerkingscentrum
Beschrijving
Afbeeldingen
Bestaansperiode
Begindatum
1981-03-24
Einddatum
2012-10-31
Plaatsen
Vestigingsplaats Winschoten
Geschiedenis

Bij koninklijk besluit van 24 maart 1981 (Stb. 186) is de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) te Winschoten ingesteld, met als doel het wegwerken van de grote achterstand in de wettelijk verplichte bewerking van archieven van de rijksoverheid. Het koninklijk besluit van 17 juli 1989 (Stb. 365) verschafte de formele basis om de door de CAS ontwikkelde deskundigheid op het gebied van archiefbewerking aan de gehele overheid ter beschikking te stellen. Om de werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk uit te kunnen voeren, is de CAS per 1 januari 1997 ingericht als een bedrijfseconomisch werkende organisatie met de status van agentschap.

Met ingang van 1 januari 2011 is de Centrale Archief en Selectiedienst (CAS) opgevolgd door de dienst Doc-Direkt. Het oprichten van één archiefbewerkingsdienst voor het Rijk vloeit voort uit het betreffende kabinetsbesluit van 7 juli 2009 om invulling te geven aan het wegwerken van archiefbewerkingsachterstanden en een nieuwe manier van waarderen en selecteren. De nieuwe organisatie Doc-Direkt is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondergebracht. De formele opheffing van de CAS vond plaats per 1 november 2012 vanwege het feit dat per die datum de slotbalans is opgesteld. Boekhoudkundig moest een aantal zaken eerst worden afgerond.

Functies en activiteiten

De Centrale Archief Selectiedienst (CAS) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te Winschoten, was de belangrijkste archiefbewerker voor de rijksoverheid en had als taak om in opdracht van de zorgdragers werkzaamheden te verrichten in verband met archiefbewerking (KB CAS 12 december 1996).Als facilitaire dienst (lees: Shared Services Organisatie) op het terrein van selectie, verrijking en beheer van overheidsinformatie beschikte de CAS over een pakket diensten en producten, waarmee een belangrijke rol werd vervuld bij het komen tot een efficiënt informatiebeheer ter borging van de inzichtelijkheid van zowel recht- en doelmatig bestuur en bedrijfsmatige processen, alsook de verantwoording hiervan aan de burger.De kerntaken van de CAS waren:

Het bewerken en beheren van archieven van de rijksoverheid.

Het beschikbaar stellen van archieven van de rijksoverheid.

Mandaten/Gezagsbronnen

Besluit van 24 maart 1981, Stb. 186, houdende instelling van een Centrale Archief Selectiedienst

Besluit van 17 juli 1989, Stb. 365, houdende nieuwe regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 april 1994, nr. CPZ 93/2/3 DG Openbaar Bestuur, Stcrt. 88, houdende (nadere) vaststelling van taken en organisatie va de Centrale Archief Selectiedienst

Besluit van 12 december 1996, Stb. 1996, 7, houdende regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst

Structuur

Eénhoofdige directie, daaronder afdelingen

Algemene context

Uitvoering Archiefwet voor de rijksoverheid, voorafgaand aan formele overbrenging

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (BZK) 2007 tot 2012-10-31
Directoraat-Generaal Management Openbare Sector (BZK) 2003 tot 2007
Directie Overheidsorganisatie en -automatisering (BZK) 1981 tot 1986
Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur (BZK) 1986 tot 2003
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Interdepartementaal Tekstverwerkingscentrum Winschoten 1990 ITW is onderdeel geworden van de CAS, de naam van de CAS werd een aantal jaren CAS/ITW
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Doc-Direkt (BZK) 2011-01-01
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Overleg- en Begeleidingscommissie CAS (BZK) 1997-04-24 tot 2001-03-31 De commissie ondersteunde de leiding van de CAS
Curatorium CAS/ITW (BZK) 1991-09-23 tot 1997 De CAS was onderwerp van advisering
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/02b45411-591f-4b59-a844-488deabb8e0f
Regels en/of afspraken

De geautoriseerde naam is ontleend aan de instellingsbeschikking: Besluit van 24 maart 1981, Stb. 186, houdende instelling van een Centrale Archief Selectiedienst

Bronnen

Besluit van 24 maart 1981, Stb. 186, houdende instelling van een Centrale Archief Selectiedienst

Besluit van 17 juli 1989, Stb. 365, houdende nieuwe regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 april 1994, nr. CPZ 93/2/3 DG Openbaar Bestuur, Stcrt. 88, houdende (nadere) vaststelling van taken en organisatie va de Centrale Archief Selectiedienst

Besluit van 12 december 1996, Stb. 1996, 7, houdende regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst

Besluit instelling agentschap CAS, Stcrt. 1996, 120

Toelichting bij invoer

Geen