Identiteit
Andere namen
AT
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Behandelen van:<p>aangelegenheden van technische, economische en sociale aard met betrekking tot de productie van akker- en tuinbouw, zowel nationaal als in relatie tot internationale ontwikkelingen;</p><p>Voorlichting en praktijkonderzoek op het gebied van de akker- en tuinbouw;</p><p>Informatie-uitwisseling tussen de voorlichting en het instituutsonderzoek;</p><p>Keurings-, kwekers- en kwaliteitsaangelegenheden op nationaal en internationaal terrein en het uitoefenen van het terzake ingestelde rijkstoezicht op het gebied van akker- en tuinbouw, voor zover niet aan andere directies opgedragen;</p><p>Behandelen van samenhang van de agrarische productie enerzijds en de volksgezondheid en het milieu anderzijds, voor zover niet opgedragen aan andere directies. </p>

Structuur

<p>In 1994 opgegaan in de nieuwe Directie Landbouw.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet (LV, LNV) 1976
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Landbouw (LNV) 1994
Directie Gewasbescherming (LNV, EZ) 1990
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1976 tot 1993
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fe137440-50ef-4591-b8b7-a3d14eb91da1