Identiteit
Parallelle namen
Directie Verwerking en Afzet van Agrarische Produkten
Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet
Andere namen
APVA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De vraagstukken van technische, economische en sociale aard met betrekking tot productie, verwerking en afzet van plantaardige en dierlijke producten.

De vraagstukken met betrekking tot de verbetering van de bedrijfs- en marktstructuur, zowel nationaal als in het kader van de EEG.

De vraagstukken betreffende de ontwikkeling van handel en industrie, voor zover deze niet liggen op het gebied van marktordening en agrarische handelspolitiek.

De vraagstukken betreffende de bevordering van de afzet naar het buitenland, van landbouw-, tuinbouw-, visserij- en voedingsproducten.

De aangelegenheden betreffende de voorlichting aan land- en tuinbouw.

De keurings-, kwekers-, kwaliteits- en fokkerijaangelegenheden op nationaal en internationaal terrein en en het uitoefenen van het terzake ingestelde rijkstoezicht, een en ander voor zover niet aan andere directies opgedragen.

De gezondheids- en kwaliteitsaangelegenheden van belang voor handel en industrie, zowel op nationaal terrein als in het kader van de in- en uitvoer.

Financieringsaangelegenheden met betrekking tot de bedrijfsontwikkeling en de verbetering van de marktstructuur.

Arbeidsmarktaangelegenheden in de agrarische sector, voor zover aan deze directie opgedragen;

Het secretariaat van de Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling en van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw.

Aangelegenheden met betrekking tot de Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen.

Structuur

Tussen 1946 en 1976 kende het Ministerie steeds een aparte afdeling of directie voor agrarische handel en nijverheid. Om de belangen van deze bedrijfstak in nauwere samenhang met de primaire landbouwproductie te kunnen behartigen, werden in 1971 de directies Agrarische Handel en Nijverheid (AHN) en Bedrijfsontwikkeling samengevoegd in de directie Agrarische Productie, Verwerking en Afzet (APVA). In 1976 werd de agrarische handel en industrie weer afgezonderd van de primaire productie, dit keer onder toevoeging van de exportbevorderende activiteiten. Zo ontstond de directie Verwerking en Afzet van Agrarische Producten (VAAP), die in 1991 de naam Industrie en Handel (I&H) kreeg.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7364b29d-51e4-4115-8163-34838332b246
Bronnen

Staatsalmanak 1971, 1976