Identiteit
Andere namen
ARBO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2005
Einddatum
2017
Geschiedenis

De Directie Arbeidsomstandigheden (Arbo) werd per 1 januari 2005 ingesteld als samenvoeging van Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid (A&G) en de Directie Arbozorg en Verzuimbeleid (AVB). Dit gebeurde in het kader van de invulling van de taakstelling naar aanleiding van het hoofdlijnenakkoord (kabinet Balkenende II), waarbij vanuit efficiency oogpunt het aantal directies werd verkleind. De nieuwe directie werd gepositioneerd binnen het Directoraat-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen. 

 

Met de instelling van de Directie Arbeidsomstandigheden werd de situatie op papier weer zoals deze tussen 1995 en 2002 was. In die periode was er namelijk ook een Directie Arbeidsomstandigheden voordat deze bij een reorganisatie werd gesplitst in de directies A&G en AVB. Wel was er qua taakstelling het één en ander veranderd. 

 

Vanaf 2009 viel de Directie Arbeidsomstandigheden niet langer onder het DG Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekering, maar ressorteerde de directie onder de Arbeidsinspectie. Deze ging in 2012 op in de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, welke vanaf 2010 in oprichting was. 

 

De Directie Arbeidsomstandigheden werd per 1 juli 2017 opgeheven. De taken van de directie werden opgenomen in diverse programma's die onder de functionele aansturingen van de directeuren Toezicht stonden. Deze directeuren ressorteerden rechtstreeks on de Inspecteur-Generaal Inspectie SZW. 

Functies en activiteiten

De directie Arbeidsomstandigheden is verantwoordelijk voor het bevorderen van toegankelijk, gezond en veilig werk door het voorkomen en verminderen van gezondheidsschade en onveiligheid ten gevolg van arbeidsrisico`s en door het terugdringen van ziekteverzuim. Daarbij is de verantwoordelijkheid van bedrijven en instellingen het uitgangspunt en het maatschappelijk aanvaard niveau bepalend.

De directie Arbeidsomstandigheden is verantwoordelijk voor: (Stcrt. 2011-23089)

- het toezicht op de naleving door werkgevers en werknemers van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidstijden en arbeidsomstandigheden, met inbegrip van stralingsbescherming, gewasbeschermingsmiddelen en biociden, gevaarlijke werktuigen en stoffen, en daaraan gerelateerd milieubeheer, alsmede het in verband daarmee opsporen van strafbare feiten;

- het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van het in de handel brengen van producten, genoemd in artikel 1 (1e lid), onderdeel d, onder 2, van de Warenwet, die bestemd zijn voor de Europese Economische Ruimte alsmede het in verband daarmee opsporen van strafbare feiten (bron: Stcrt. 2012-20842);

- het toezicht op de naleving door fabrikanten en importeurs van buiten de Europese Economische Ruimte van wet- en regelgeving ten aanzien van het in de handel brengen of in gebruik stellen van onveilige producten voor professioneel gebruik, alsmede het in verband daarmee opsporen van strafbare feiten;

- het behandelen van klachten, signalen en verzoeken om onderzoek aangaande het niet naleven van wetgeving betreffende haar werkterrein;

- het verrichten van onderzoek bij arbeidsongevallen;

- het bijdragen aan de totstandkoming van inspectiebrede producten als het meerjarig strategisch plan, het jaarplan en jaarverslag, en van landelijke strategieën met betrekking tot het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidstijden en arbeidsomstandigheden.

Structuur

Bij oprichting bestond de directie Arbeidsomstandigheden uit de volgende afdelingen:

- de afdeling Productveiligheid en Gezondheid;
- de afdeling Arbodienstverlening en Verzuimaanpak;
- de afdeling Kennis, Onderzoek en Nieuwe risico's;
- de afdeling Majeure risico's en Arbeidsveiligheid;
- de afdeling Project Arboconvenanten;
- de afdeling Ondersteuning, Planning en Control.

Per 1 januari 2008 werd de afdeling Project Arboconvenanten opgeheven, nadat volgens planning de beoogde activiteiten waren gerealiseerd.

 

Vanaf 2012 kende de directie Arbeidsomstandigheden de volgende afdelingen:

- de inspectieafdeling A;
- de inspectieafdeling B;
- de inspectieafdeling C;
- de afdeling Expertisecentrum

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen (SZW) 2005 tot 2008
Arbeidsinspectie (SZW) 2009 tot 2010
Inspectie SZW (SZW) 2012 tot 2017
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Arbozorg en Verzuimbeleid (SZW) 2004
Directie Arbeidsveiligheid en Gezondheid (SZW) 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4c0f1a36-0422-4763-8fd8-99c9538ac863
Bronnen

- Staatscourant 24 december 2004, nr. 249 / pag. 37
- Staatscourant 6 februari 2008, nr. 26 / pag. 11
- Staatscourant 31 augustus 2012, nr. 17661
- Staatscourant 11 september 2017, nr. 50920