Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Interdepartementale Stuurgroep Revalidatiebeleid
Andere namen
ISG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1968
Einddatum
2001
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De commissie heeft tot taak desgevraagd of uit eigen beweging alle betrokken bewindslieden van advies te dienen over de coördinatie van maatregelen en voorzieningen welke worden of zijn getroffen dan wel worden overwogen op het terrein van gehandicapten- en/of chronisch ziekenbeleid, in het bijzonder de aspecten wonen, onderwijs, arbeid, mobiliteit en zorg van dat beleid;</p><p>De commissie heeft voorts tot taak, in samenhang met het gestelde in lid 1, desgevraagd of uit eigen beweging alle betrokken bewindslieden van advies te dienen over:</p><p>de leemten welke bestaan in de voorzieningen op het terrein van het gehandicapten- en/of chronisch ziekenbeleid en de wijze waarop hierin ware te voorzien;</p><p>de in de samenleving bestaande belemmeringen voor het functioneren van gehandicapten en chronisch zieken en de wijze waarop deze waren op te heffen of te verminderen;</p><p>het zo mogelijk voorkomen van het ontstaan van nieuwe belemmeringen.</p>

Structuur

<p>Bij een gedachtewisseling in 1978 over de inhoud en reikwijdte van het revalidatiebeleid werd door de Tweede Kamer een voorkeur uitgesproken voor de term 'gehandicaptenbeleid'. Daarmee werd onder andere beoogd meer aandacht te vragen voor de verbetering van de sociale en fysieke toegankelijkheid in de samenleving en de medische revalidatie-aspecten minder te benadrukken. Naar aanleiding van deze gedachtewisseling werd de naam van de stuurgroep gewijzigd: de term 'revalidatie' werd gewijzigd in 'gehandicapten'. Bij de kabinetsvoorstellen inzake de sanering van interdepartementale commissies werd dan ook de instellingsbeschikking gewijzigd per 6 juni 1986, nr. ISG 180754, Staatscourant 121, 27 juni 1986.</p><p>Gedurende het bestaan van deze commissie/stuurgroep werden o.a. de activiteiten van de Stuurgroep Planning Zwakzinnigenzorg/Projectgroep Geestelijk Gehandicapten, de Werkgroep Vernieuwingsprojecten Geestelijk Gehandicapten en de Projectgroep Lichamelijk en Zintuiglijk Gehandicapten gecoördineerd in samenhang met de diverse beleidsdirecties. </p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/873a6184-5a10-4150-8be6-a502b0a65acd