Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Werk en Inkomen
Andere namen
IWI
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2013
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Inspectie Werk en Inkomen houdt onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid op het terrein werk en inkomen. Dit beleid is gericht op re-integratie en arbeidsbemiddeling voor wie geacht wordt te werken en op inkomensbescherming voor wie dat vanwege leeftijd, arbeidsongeschiktheid, of anderszins toekomt. De inspectie houdt toezicht op de uitvoeringsorganisaties die de sociale verzekeringswetten uitvoeren en op de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van wetgeving op het terrein van de sociale voorzieningen. Met haar toezicht draagt IWI bij aan een goed functionerend stelsel waarin belastingen en premies rechtmatig, doelmatig en doeltreffend worden besteed.</p><p>Vanaf 1 maart 2010 is de Inspectie Werk en Inkomen verantwoordelijk voor:</p><p>de uitvoering van de taken, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;</p><p>de strategie en de beleidsontwikkeling van de Inspectie Werk en Inkomen binnen de uitgangspunten, vastgesteld door de inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn functie van inspecteur-generaal, genoemd in artikel 36 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. (bron: Stcrt. 2010-11435)</p>

Structuur

<p>Opgericht per 1 januari 2002 via de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI).</p><p>De Inspectie Werk en Inkomen is ontstaan door een fusie van het College van toezicht sociale verzekeringen (CTSV) en de directie Toezicht gemeenten van het Ministerie van SZW.</p><p>IWI had als taak om toezicht uit te oefenen op de uitvoering van taken die bij of krachtens wet zijn toebedeeld aan het Inlichtingenbureau (IB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). (bron: Stcrt. 2014-23801)</p><p>Per 1 januari 2012 is de Inspectie Werk en Inkomen opgegaan in de Inspectie SZW samen met de Arbeidsinspectie en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). (bron: Stcrt. 2011-23089) </p><p>De baten-lastendienst Inspectie Werk en Inkomen, ingesteld bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Financiën van 30 september 2004, nr. FEZ//AVU/2004/65660, wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 opgeheven. (bron: Stcrt. 2014-23801)</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
College van toezicht sociale verzekeringen (SZW) 2002
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Inspectie SZW (SZW) 2012
Directie Werk en Inkomen (SZW) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Inspecteur-Generaal (SZW) 2010 tot 2011
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Toezicht Gemeenten (SZW) 2002
Directie Toezicht Algemeen (SZW) 2004 tot 2006
Directie Beleidsontwikkeling (SZW) 2002 tot 2003
Directie Toezicht CWI, SVB en Samenwerking (SZW) 2002 tot 2003
Directie Toezicht Zelfstandige en Overige Bestuursorganen (SZW) 2004
Directie Toezicht UWV, RWI, SER, PVK en Arbo-instanties (SZW) 2002 tot 2003
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8cb9ce85-1199-41a8-ba88-ec7ce92b910c