Identiteit
Andere namen
UAW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving verzorgt de algemeen verbindend verklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO`s) en de registratie daarvan zoals is voorgeschreven in de Wet op de loonvorming. De directie behandelt de aanvragen tot verplichtstelling van bedrijfs- en beroepspensioenregelingen, het verstrekken van vergunningen werktijdverkorting en het innemen van meldingen op grond van de Wet melding collectief ontslag. Daarnaast is de directie belast met het verzorgen van beleidsinformatie over de zaken. De directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving is verantwoordelijk voor de uitvoering van wetgeving op het gebied van arbeidsverhoudingen voor zover de uitvoering daarvan aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgedragen. Deze taak omvat in ieder geval: de registratie van aangemelde collectieve arbeidsovereenkomsten; het afhandelen van verzoeken om bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend te verklaren; het afhandelen van aanvragen en verzoeken in het kader van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenfonds; het afhandelen van aanvragen tot toepassing van de ontheffing bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (werktijdverkorting); het innemen van meldingen als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag, alsmede de afhandeling van verzoeken om toepassing van artikel 6, derde lid, van die wet; het verzorgen van beleidsinformatie met betrekking tot de aan de directie opgedragen taken.De missie van de directie UAW sluit hierbij aan: UAW zorgt voor effectieve uitvoering van arbeidsvoorwaardenregelgeving en beleidsinformatie op maat

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/87be936f-55e4-4a86-8a9f-53a700011fe0