Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
OenW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1994
Functies en activiteiten

Dit ministerie was de voorganger van OCW en had geen taken met betrekking tot cultuurbeleid. Daarnaast had OenW een bestuursraadmodel vanaf de periode eind 1991 tot 2005. Opmerkelijk bij dit Ministerie was dat er onder diverse DG's, er ook hoofddirecties waren, waaronder organisatieonderdelen hiërarchisch onder vielen.[1]

Structuur

Stafdirecties die gezien konden worden als doorlopend naar het Ministerie van OCW, waren in afspraak met het NA, toch als twee aparte records aangemaakt. Gezien de hiërarchische verantwoordelijkheid onder een andere algemene leiding valt. Op beleidsmatige terreinen was er besloten dit wel aan te houden; dit was terug te zien waarbij zowel (OenW, OCW) achter de organisatieonderdelen staan.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1965
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1994
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bestuursraad (OenW, OCW) 1992 tot 1994
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (OenW, OCW) 1992 tot 1994
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (OenW, OCW) 1975 tot 1994
Rijkscommissie van Advies voor bouw van Concertzalen en Schouwburgen 1946 tot 1992-12-25
Commissie van Overleg Sectorraden onderzoek en ontwikkeling (OenW, OCW) 1987 tot 1994
Interdepartementale Werkgroep TNO (OenW, OCW) 1987 tot 1994
Interdepartementaal Overleg voor het Wetenschapsbeleid (OenW, OCW) 1975 tot 1994
Raad voor de Volwasseneneducatie (OenW) 1986 tot 1993
Nationale Unesco Commissie (OenW) 1947 tot 1994
Raad van Advies voor Bibliotheekwezen en Informatievoorziening (OenW) 1987 tot 1993
Adviescommissie van de sectorcommissie Onderwijs en Wetenschappen (voor overleg in zaken van algemeen belang voor de rechtstoestand van personeel van instellingen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) (OenW) 1983 tot 1993
Adviescommissie van de Bijzondere Commissie voor overleg in zaken betreffende de rechtspositie van het onderwijspersoneel (OenW) 1970 tot 1991
Centraal Overlegorgaan Personeelszaken Wetenschappelijk Onderwijs (OenW) 1974 tot 1991
Centrale Commissie voor onderwijs overleg (OenW) 1972 tot 1991
Overleg Orgaan Voortgezet Onderwijs (OenW) 1985 tot 1991
Adviesraad voor het Onderwijs (OenW, OCW) 1985 tot 1994
Voorlopige Adviesraad voor het Voortgezet Onderwijs (OenW) 1987 tot 1991
Interdepartementale Commissie Bevolkingszaken (OenW) 1984 tot 1991
Interdepartementale Commissie Volwasseneneducatie, waaronder Beroepseducatie voor Volwassenen (OenW) 1987 tot 1991
Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (OenW) 1975 tot 1991
Rijkscommissie voor Geodesie (OenW) 1975 tot 1989
Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (OenW) 1975 tot 1989
Programma Commissie Programma-evaluatie (OenW) 1986 tot 1992
Adviesraad voor het hoger onderwijs (OenW) 1985 tot 1990
RVE Adviescentrum Volwasseneneducatie (OenW) 1986 tot 1990
Coördinatiecommisie evalutieplan voortgezet onderwijs (OenW) 1986 tot 1990
Voorlopige Adviesraad voor het Basisonderwijs, het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (OenW) 1987 tot 1991
Commissie vraag naar en aanbod van onderwijsgevenden in het voortgezet onderwijs (CWVO/ Prognosecommissie voortgezet onderwijs) (OenW) 1980 tot 1990
Interdepartementale Stuurgroep Onderwijsvoorrangsbeleid (OenW) 1983 tot 1990
Interdepartementale werkgroep regeling rijksuitkeringen kleuter- en lager onderwijs (LONDO/Werkgroep LONDO) (OenW) 1974 tot 1989
Raad Nationale Unesco Commissie (OenW) 1974 tot 1988
Bibliotheekraad (OenW) 1975 tot 1985
Commissie reken- en informatieverwerkende apparatuur wetenschappelijk onderwijs en -onderzoek (OenW) 1976 tot 1991
Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie (OenW) 1975 tot 1975
Afdeling Financiën en Comptabiliteit (OKW, OenW) 1966 tot 1976
Centrale Directie Personeelszaken (OenW) 1971 tot 1976
Centrale Directie Voorlichtingsdienst (OenW) 1966 tot 1976
Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (OKW, OenW) 1966 tot 1976
Afdeling Internationale Culturele Betrekkingen (OKW, OenW) 1966 tot 1976
Afdeling Accountantsdienst (OKW, OenW) 1966 tot 1976
Hoofdafdeling Organisatie (OenW) 1971 tot 1975
Hoofdafdeling Algemene Interne Zaken (OenW) 1971 tot 1975
Afdeling Onderzoek en Planning (OenW) 1966 tot 1975
Afdeling Tegemoetkoming Studiekosten (OenW) 1971 tot 1975
Afdeling Algemene Zaken (OKW, OenW)) 1966 tot 1970
Directoraat-Generaal voor het Basisonderwijs (OenW) 1976
Directoraat-Generaal voor het Onderwijs (OKW) 1966 tot 1975
Bureau Secretaris-Generaal (OKW, OenW) 1966 tot 1991
Kabinetszaken (OenW) 1966 tot 1988
Directie Organisatie en Automatisering (OenW) 1975 tot 1992
Directie Algemene Zaken (OenW) 1975 tot 1992
Centrale Directie Documentatie (OenW) 1966 tot 1984
Civiele verdediging, beveiliging en bedrijfszelfbescherming (OenW) 1975 tot 1982
Hoofdafdeling Rijksstudietoelagen (OenW) 1966 tot 1976
Centrale directie Uitvoering Rechtspositieregelingen Onderwijspersoneel (OenW) 1971 tot 1988
Directoraat-Generaal voor het Voortgezet Onderwijs (OenW) 1975 tot 1991
Directoraat-Generaal voor de Diensten Onderwijs en Inspectie (OenW) 1975 tot 1991
Directoraat-Generaal voor het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (OenW) 1975 tot 1991
Directoraat-Generaal voor Wetenschapsbeleid (OenW) 1975 tot 1991
Accountantsdienst (OenW) 1975 tot 1992
Centrale Directie Voorlichting (OenW) 1975 tot 1984
Centrale Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie (OenW) 1984 tot 1986
Directie Voorlichting, Bibliotheek en Internationale Betrekkingen (OenW) 1987 tot 1992
Directie Financieel-Economische Zaken (OenW) 1975 tot 1992
Directie Wetgeving en Juridische Zaken (OenW) 1975 tot 1992
Directoraat-Generaal voor het Basis- en Speciaal Onderwijs (OenW) 1975 tot 1991
Directie Studiefinancieringsbeleid (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Rijksacademie van Beeldende Kunsten (OCW) 1975 tot 1992
Universiteit Leiden (OenW, OCW)
Rijksuniversiteit Groningen (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Universiteit Utrecht (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Erasmus Universiteit (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Universiteit Twente (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Universiteit Maastricht (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Technische Universiteit Delft (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Technische Universiteit Eindhoven (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Universiteit Amsterdam (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Vrije Universiteit (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Katholieke Universiteit Nijmegen (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Katholieke Universiteit Brabant (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Open Universiteit Nederland (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (OenW, OCW) 1975 tot 1992
Directie Bestuur en Beleid (OenW) 1988 tot 1992
Directie Personeel en Organisatie (OenW) 1975 tot 1992
Coördinerende Eenheid Huisvesting (OenW) 1987 tot 1991
Centrale Directie Beheer en Uitvoering (OenW) 1977 tot 1988
Voorlichtingsdienst Wetenschapsbeleid (OenW) 1980 tot 1984
Project-bureau Volwassen-educatie (OenW) 1983 tot 1987
Directie Internationale Betrekkingen (OenW) 1975 tot 1987
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1de594af-916a-415e-bc03-8fcfda244bc8
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976